Світлана Цимбалюк Svitlana Tsymbaliuk
Світлана Цимбалюк Svitlana Tsymbaliuk
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, кафедра управління персоналом та
Verified email at kneu.ua
TitleCited byYear
Мотивація персоналу: підручник
АМ Колот, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2011
974*2011
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Петюх, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2006
212*2006
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія
АМ Колота, ОА Грішнова, СО Цимбалюк
К.: КНЕУ, 2012
101*2012
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko, SO Tsymbaliuk
Kyiv: KNEU, 2009
77*2009
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія
АМ Колот, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2010
66*2010
Мотиваційний менеджмент : підручник
АМ Колот, СО Цимбалюк
К: КНЕУ, 2014
48*2014
Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні
С Цимбалюк
Україна: аспекти праці, 16-22, 2009
342009
Грейдовая система оценивания должностей и оплаты труда: методология, методика, практика [Электронный ресурс]
С Цимбалюк
Справочник кадровика 2, 34-39, 2009
32*2009
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2017
31*2017
Технології управління персоналом: навч. посіб.
СО Цимбалюк
КНЕУ, 2009
29*2009
Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання
СО Цимбалюк
–Економіка підприємства й організація виробництва, 2000
25*2000
Методика оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу
С Щур
Україна: аспекти праці, 34-37, 1999
211999
Socialna vidpovidalnist: navch. posib.[Social responsibility: study guide]
AM Kolot
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2015
20*2015
Motyvatsiia personalu
AM Kolot, SO Tsymbaliuk
Personnel motivation], KNEU, Kyiv, Ukraine, 2002
202002
Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія
СО Цимбалюк
К : КНЕУ, 2014
192014
Компенсаційний пакет: сутність, структура, вимоги щодо формування
С Цимбалюк
Україна: аспекти праці, 3-10, 2011
182011
Оплата праці працівників бюджетної сфери: проблеми та перспективи поліпшення
С Цимбалюк
Україна: аспекти праці, 10-15, 2012
12*2012
Управління персоналом
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ГС Суков, АО Василенко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
11*2013
Соціальний пакет: сутність, природа та мотиваційна роль
СО Цимбалюк
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 39-47, 2011
102011
Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу як напрямок інвестування коштів у людський капітал
С Цимбалюк
Управління розвитком: зб. наук. праць Харківського, 2006
72006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20