Подписаться
Гордіца Кароліна, К.А. Гордіца, К. Гордіца,  К. Gorditsa,  К. Гордица
Гордіца Кароліна, К.А. Гордіца, К. Гордіца, К. Gorditsa, К. Гордица
науковий співробітник ІЕПрНАНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс / [ЛП Горкіна, СО Біла, ВВ Небрат та ін.]; за ред. д-ра екон. наук ЛП Горкіної; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
ЛП Горкіна, ВВ Небрат, КА Гордіца
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2010
33*2010
Еволюція ринкових інститутів в Україні: монографія: у 2 ч./[ВВ Небрат, НА Супрун та ін.]; за ред. канд. екон. наук ВВ Небрат; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
ВB Небрат, КА Гордіца
К, 2012
22*2012
Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз: монографія; за ред. д.е.н. В.В. Небрат
ВВ Небрат, НА Супрун, КА Гордіца
ДУ «Інститут екон. та прогнозув. НАН України», 2019
12*2019
МІ Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець. До 150-річчя від дня народження/В. Геєць, ВВ Небрат, НА Супрун та ін.; відп. секр. В. Небрат
ВВ Небрат, НА Супрун, КА Гордіца
К.: Наукова думка, 2015
12*2015
Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку
ВВ Небрат, НА Супрун, КА Гордіца
НАН України, Ін-т екон. та прогнозув., 2014
9*2014
Структурні перетворення в Україні в контексті розвитку міжнародних економічних відносин: історичний вимір
КА Гордіца, ТО Сливка
Економіка України, 80-96, 2020
8*2020
Підприємництво як рушійна сила суспільного прогресу: матеріали круглого столу (Київ, 1 грудня 2016 р.)/НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув
ВВ Небрат, НА Супрун, КА Гордіца
НАН України». Електрон. дані. К, 2016
8*2016
Історико-культурні архетипи господарювання в українській традиції підприємництва
КА Гордіца
Історія народного господарства та економічної думки України, 126-141, 2015
62015
Структурні та фінансові ризики капіталізації землі: уроки вітчизняної історії
НОГ В.В. Небрат, К.А. Гордіца
Економіка та прогнозування 3, 75-96, 2020
5*2020
Трансформація власності в Україні: підсумки інституційних змін
КА Гордіца
Економіка і прогнозування, 24-40, 2016
5*2016
Неформальні складові інституту власності в Україні: історико-економічний аналіз
КА Гордіца
Український соціум, 102-103, 2010
42010
Еволюція наукових поглядів на власність у дослідженнях вітчизняних учених кінця XIX–початку XX ст.
КА Гордіца
Історія народного господарства та економічної думки України, 75-96, 2013
22013
Критика теорії цінності К. Маркса українськими економістами кінця XIX–початку XX ст.
КА Гордіца
Історія народного господарства та економічної думки України, 227-236, 2007
22007
Структурні трансформації агропродовольчого комплексу України: зовнішньоекономічний аспект
КА Гордіца
Історія народного господарства та економічної думки України 53, 324-340, 2020
12020
Методологічні аспекти історико-економічних досліджень державного підприємництва
КА Гордіца
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Інституційно-правові аспекти власності в Україні: ретроспективний аналіз
КА Гордіца
Формування ринкової економіки, 217-231, 2010
12010
Критика марксистської концепції суспільного розвитку в працях українських економістів кінця XIX–початку XX ст.: теорія концентрації й централізації виробництва та капіталу
КА Гордіца
Історія народного господарства та економічної думки України, 57-69, 2009
12009
Соціальний захист у повоєнному світі: історичний досвід Західної Європи
К Гордіца
ФОП Осадца ЮВ, 2023
2023
РОЛЬ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОВОЄННОМУ ВІДРОДЖЕННІ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
К Гордіца
Grail of Science, 82-88, 2022
2022
Структурні реформи і регуляторні заходи уряду для відбудови економіки та її реконструкції
В Небрат, Н Супрун, Л Дідківська, Т Сливка, К Гордіца, Н Горін, ...
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20