Момот Т.В.
Момот Т.В.
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. Монографія.
ТВ Момот
ХНАМГ, 2006
1222006
Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології
Т Момот
Х.: Фактор, 2007
782007
Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія і практика
МТ Валеріївна
Харківська національна академія міського господарства, 2006
44*2006
Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник.
ТВ Момот, ВО Безугла, ЮО Тараруєв, МВ Кадничанський, ІГ Чалий
Київ" Центр учбової літератури", 2011
362011
Оценка стоимости бизнеса: современные технологии
Т Момот
Х.: Фактор 224, 2007
252007
Про методи оцінки якості корпоративного управління
Т Момот
Економіка України, 41-55, 2007
212007
Вартiсно-орiєнтоване корпоративне управлiння: вiд теорiї до практичного впровадження: монографiя
ТВ Момот
Харкiв: ХНАМГ., 380, 2006
172006
Інвестиційна привабливість акціонерного товариства: удосконалення методики оцінки
ТВ Момот
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління, 34, 2005
172005
Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства
ТВ Момот, ГМ Бреславська
Коммунальное хозяйство городов, 207-211, 2008
152008
Vartisno oriientovane korporatyvne upravlinnia: vid teorii do praktychnoho vprovadzhennia [Value oriented corporate management: from theory to practical implementation]
TV Momot
KhNAMH, Kharkiv, Ukraine, 380, 2006
122006
Vartisno-oriientovane korporatyvne upravlinnia: vid teorii do praktychnoho vprovadzhennia [Cost-oriented corporate governance: from theory to practical application]
TV Momot
Kharkiv: KhNAMH [in Ukrainian], 2006
102006
Формування механізму управління оборотним капіталом підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі)
ТВ Момот
Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07. 03, 1999
101999
Фінансовий менеджмент:[навч. посіб.]
ТВ Момот
За ред. Момот ТВ–К.: Цент учбової літератури 712, 2011
72011
Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз»(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»).
КА Мамонов, МВ Кадничанський
72008
Економічна безпека корпоративних підприємств будівельної галузі
ТВ Момот, ІО Філатова, ОВ Тофанюк
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 14–26-14–26, 2011
62011
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз»(для сту-дентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»).
ТВ Момот
62010
Vartisno-orijentovane korporatyvne upravlinnja: vid teorii'do praktychnogo vprovadzhennja
TV Momot
HNAMG, 2006
62006
Оцінка рівня фінансово-економічної безпеки банківських установ в умовах кризи
ТВ Момот, ОМ Овчелупова, КС Соловйова
Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки, 32-36, 2015
52015
Тенденції розвитку готельного господарства в регіоні: вектор пріоритетів
ІМ Писаревський, ІВ Сегеда
Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки, 83-87, 2014
52014
Тараруєв ЮО, Кадничанський МВ, Чалий IГ Фiнансовий менеджмент.-Навч. посiбник За ред. Момот Т. В
ТВ Момот, ВО Безугла
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20