Follow
  ( ), I Hrynchyshyn (Dyn), IM Grynchyshyn
( ), I Hrynchyshyn (Dyn), IM Grynchyshyn
, "
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Territorial communities in conditions of decentralization: risks and mechanisms of development: monograph
VS Kravtsiva, IZ Storonyanska
Lviv: State University" Institute of Regional Studies named after MI, 2020
31*2020
Terytorialni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku: monohrafiia [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and
VS Kravtsiva, IZ Storonianskaja
Lviv: DU Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho NAN Ukrainy, 531, 2020
27*2020
Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph
M Bezpartochnyi
26*2019
:
6 (134), 51-56, 2018
25*2018
The territorial development and regional policy in Ukraine: current problems, risks and prospects for administrative and financial decentralization: scientific report
VS Kravtsiv
Lviv. ird. gov. ua. Retrieved from http://ird. gov. ua/irdp/p20170701. pdf, 2017
23*2017
:
Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MI Dolishnʹoho NAN Ukraïny, 2019
19*2019
Spatial disproportions in development of territorial community under conditions of administrative and financial decentralization
I Storonyanska, K Patytska, I Hrynchyshyn, V Chemerys
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 6, 2020
18*2020
Finansovyi potentsial rehionu: mekhanizmy formuvannia ta vykorystannia [The financial potential of the region: mechanisms of formation and use]
MA Kozoriz, IZ Storonianska
Lviv: IRD NANU, 2012
18*2012
Finansova spromozhnist terytorialnykh hromad u konteksti otsiniuvannia rezultativ administratyvno-finansovoi detsentralizatsii
IM Hrynchyshyn
Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy 5 (139), 26-32, 2019
15*2019
Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization
I Hrynchyshyn, O Panukhnyk, M Bil, N Popadynets, K Patytska, ...
6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of, 2019
142019
Mechanisms of administrative and financial decen tralization: world practices and directions of their implementation in Ukraine
IZ Storonyanska
Lviv: Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho NAN Ukrainy [in, 2018
14*2018
- :
Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MI Dolishnʹoho NAN Ukraïny, 2018
12*2018
: :
DU" Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ imeni MI Dolishnʹoho NAN Ukraïny", 2020
11*2020
Management and strategies of financial activities of trade enterprises/Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph
M Bezpartochnyi
M. Bezpartochnyi, M. Ţivitere, V. Riashchenko/ISMA University.Riga, 2016
11*2016
,
: . . , 2008
11*2008
Territorial development and regional policy in Ukraine 2016
VS Kravtsiv
Lviv, 2016
10*2016
The tourist infrastructure of local communities in Ukraine: current state and impact on local economic development
I Storonyanska, A Dub, O Grafska, I Hrynchyshyn, O Bilanyuk, ...
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 7, 2021
92021
β
, . 189-197, 2013
92013
Գ
. . . : . 08.00. 08 , / , 2010
9*2010
Funktsionalni typy terytoriy yak ob yekt derzhavnoyi rehionalnoyi polityky: metodychni pidkhody do identyfikatsiyi [Functional types of territories as an object of state
IZ Storonyanska
7*2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20