Підписатись
Лілія Мельник (Liliya Melnyk)
Лілія Мельник (Liliya Melnyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства:[навч. посіб.]
БМ Андрушків, ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник
Тернопіль: ТНТУ 271, 2010
852010
Формування системи бізнес-процесів підприємства у контексті сталого розвитку
БМ Андрушків, ЛМ Мельник
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 91-97, 2015
402015
Прикладні аспекти ринку інновацій
БМ Андрушків, ЛМ Мельник
ФОП Паляниця ВА, 2015
322015
Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
Б Андрушків, Л Мельник, О Погайдак
Формування ринкової економіки в Україні.–2012.–Вип 27, 3-7, 2012
292012
Influence of Digital Technology on Roadmap Development for Digital Business Transformation
LD Iryna Strutynska, Olena Sorokivska, Liliya Melnyk, Galina Kozbur
Advanced computer information technologies, 333-337, 2019
28*2019
Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті
ГС Нагорняк, ЛЯ Малюта, ЛЯ Мельник, РП Шерстюк
Соціально-економічні проблеми і держава, 148-158, 2017
272017
Конкретизація понять капіталізації підприємства
ЛМ Мельник
Вісник Хмельницького національного університету 3 (4), 24-29, 2009
252009
Визначення найважливіших закономірностей стабільного розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства
МЛМ Нагорняк Г.С., Малюта Л.Я.
Галицький економічний вісник, 30-39, 2020
242020
Проблеми теорії і практики менеджменту
БМ Андрушків, ОІ Вівчар, ВЛ Гевко, НБ Кирич, ЛМ Мельник
Тернопіль: Вид. ТзОВ «Терно-Граф 312, 2009
222009
Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств–основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ОБ Погайдак, ЛМ Мельник
Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 4-13, 2014
212014
Інноваційні засоби формування концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство–галузь–регіон–держава (євроінтеграційні аспекти)
BM Andrushkiv, LM Melnyk, OB Pohaydak
Український журнал прикладної економіки 1 (2), 6-17, 2016
192016
Підприємства ресторанного господарства в індустрії туризму: проблеми і перспективні рішення
РП Шерстюк, ЛМ Мельник, ІІ Стойко
Маркетинг 4.0: стратегічні імперативи та сучасні тенденції, 2021
162021
Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства
ЛМ Мельник, ОБ Погайдак
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2014
162014
Innovatsiini zasoby formuvannia kontseptsii otsiniuvannia staloho rozvytku u systemi: pidpryiemstvo—haluz—rehion—derzhava (ievrointehratsiini aspekty)[Innovative means of …
BM Andrushkiv, LM Melnyk, OB Pohaidak
Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky—Ukrainian Journal of Applied …, 2016
142016
Організаційно економічний механізм управління забезпеченням конкурентоспроможності підприємства меблевого виробництва
АМ Грод
Соціально економічні проблеми і держава, 2012
142012
Шляхи і методи прийняття управлінських рішень (психологічні аспекти менеджменту)
БМ Андрушків, НБ Кирич, ВА Паляниця, ЛМ Мельник
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
142009
Концептуальна модель управління інноваціями: орієнтація на ринок
ЛЯ Малюта, ЛМ Мельник, ОБ Погaйдак
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 139-145, 2015
132015
Стратегія розвитку консалтингу в системі управління інноваційним розвитком підприємства
Б Андрушків, Н Кирич, О Погайдак, Л Мельник, Р Шерстюк, С Співак
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2016
122016
Забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств засобами управління бізнес-процесами: теорія, методологія, практика: монографія
ЛМ Мельник
Тернопіль, ФОП Паляниця ВА, 2018
112018
Formuvannia systemy biznes-protsesiv pidpryiemstva u konteksti staloho rozvytku [Forming a system of business processes of the enterprise in the context of sustainable development]
BM Andrushkiv, LM Melnyk
Teoretychni i prykladni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti …, 2015
112015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20