Віктор Войналович Viktor Voinalovich
Віктор Войналович Viktor Voinalovich
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipiend.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Партiйно-державна полiтика щодо релiгiї та релiгiйних iнституцiй в Українi 1940-1960-х рокiв: полiтологiчний дискурс
ВА Войналович
Київ, 2005
119*2005
Партійно - державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 - 1960 -х років:політологі чний дискурс. Автреф. дис. на здобуття наук. ступеня д.політ.н …
ВА Войналович
ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006
902006
регіональні особливості: монографія
Е процеси в Україні
К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені ІФ Кураса НАН …, 2011
332011
Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність: монографія
V Voĭnalovych, N Kochan
IPIEND im. IF Kurasa, 2014
11*2014
Закарпаття в етнополітичному вимірі=
МІ Панчук
ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2008
11*2008
Нацiональнi меншини України у XX столiттi: полiтико-правовий аспект та iн
М Панчук, В Войналович, О Галенко
10*2000
Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості:[Монографія.]
М Панчук, В Євтух, В Войналович, В Котигоренко, О Калакура, Н Кочан, ...
К., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2011
92011
Чорні дні «чорного» духовенства: Ліквідація православних монастирів в Україні в ході антирелігійної кампанії другої половини 50-х-першої половини 60-х років
В Войналович
З архівів, 340, 1995
91995
Масові незаконні репресії 20-х–початку 50-х років на Полтавщині
ГК Ковтун, В Войналович, Ю Данилюк
Реабілітовані історією.–Київ-Полтава, 13-14, 1992
91992
Наступ на етноконфесійні осередки як один із засобів здійснення національної політики в Україні (II пол. 40-х-50-ті роки ХХ ст.)
В Войналович
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 207-226, 1997
61997
Крим в етнополітичному вимірі
М Панчук
К.: Світогляд, 2005
52005
Party-state policy on religion and religious institutions in Ukraine in 1940-1960” s: Political discourse
V Voinalovych
Kyiv: Svitogliad [in Ukrainian], 2005
52005
Духовні навчальні заклади України ( друга пол.40-х перша пол. 60-х рр. XX ст.)
ВА Войналович
Український історичний журнал, С.61 - 74, 2003
5*2003
Держава і церква на Полтавщині (Друга половина 40-х–80-ті роки)
В Войналович
Держава і церква на Полтавщині за радянської доби:–Полтава 85, 2002
52002
Політико - правові засади національно - релігійної політики в Україні в кінці 50-х - першої половини 60-х років
ВА Войналович
Історія України.Маловідомі імена, події, факти, С.193 - 217, 1997
51997
Що насправді коїлося в патріарших палатах. Маловідомі документи про опозиційний рух у Руській Православній Церкві
В Войналович
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 152-157, 1994
51994
Досвід і проблеми охорони пам'яток історії та культури в 60–. 80–х роках
В Войналович, Ю Данилюк
Охорона, використання та пропаганда пам'яток історії та культури в …, 0
4
Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність
ВА Войналович, НІ Кочан
IPIEND im. IF Kurasa, 2018
32018
Українська Греко-Католицька Церква в умовах антирелігійної кампанії кінця 50-х - початку:)-х років XX ст.
ВА Войналович
Історія релігій в Україні.Праці XI-ї Міжнародної наукової конференції …, 2001
32001
Релігійний чинник у процесах націє-та державотворення: досвід сучасної України
ВА Войналович
ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20