Alexandra Alchuk Олександра Альчук
Alexandra Alchuk Олександра Альчук
Natoinal Pirogov Memorial Medical University
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Актопротекторні властивості нових похідних 4-оксо (аміно-)-хіназоліну (експериментальне дослідження)
ОІ Альчук
ступеня канд. мед. наук/ОІ Альчук, 2011
52011
Формування професіональних компетенцій у майбутніх лікарів у системі новітніх освітніх технологій
ОІ Альчук, НІ Волощук, ЛФ Лозинська
Медична освіта, 5-7, 2016
42016
Вплив 4-(оксо - 3(4Н)- хіназолін) бензойної кислоти на фізичну витривалість в умовах гіпокінезії
СГІ Альчук О. І.
Вісник Вінницького національного медичного університету 13 (2), 395-398, 2009
4*2009
Вплив 4 (4оксо4нхіназолін3іл) бензойної кислоти на функціональний стан печінки щурів за умов щоденного фізичного навантаження
ОІ Альчук
Фармакологія та лікарська токсикологія, 28-33, 2016
12016
ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ 4-[4-ОКСО-4Н-ХІНАЗОЛІН-3-ІЛ] БЕНЗОЙНО КИСЛОТИ В ПОРІВНЯННІ З БЕМІТИЛОМ НА БІОЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ В УМОВАХ Х ЩОДЕННОГО ТРЕНУВАННЯ БІГОМ
ОІ Альчук
Вісник морфології 16 (4), 775-778, 2010
12010
Принцип «student voices» як інструмент партнерської співпраці на кафедрі фармакології
ЛІМ О.І. Альчук, О.С., Пашинська О.М. Денисюк, Н. І. Волощук
Вісник Вінницького національного медичного університету 24 (2), С. 297 - 302, 2020
2020
ЕКСпЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДІАТОРНИХ МЕХАНІзМІв АНТИНОцИцЕпТИвНОї ДІї 4-[4-ОКСО-(4Н)-ХІНАзОЛІН-3-ІЛ] бЕНзОйНОї КИСЛОТИ (СпОЛуКИ пК-66)
ГІ Крамар, ГІ Степанюк, НІ Волощук, ОІ Альчук
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ, 67, 2019
2019
Експериментальне дослідження медіаторних механізмів антиноціцептивної дії 4-[4-оксо-(4H)- хіназолін-3-іл] бензойної кислоти (сполуки ПК-66).
АОІ Крамар Г.І., Степанюк Г.І, Волощук Н.І.
Медична та клінічна хімія. 21 (4), 67-73, 2019
2019
Вплив блокатора NMDA-рецепторів адемолу на функції та апоптотичні явища в зоровій корі головного мозку щурів при субарахноїдальному крововиливі
ОА Ходаківський, ІЛ Черешнюк, ОІ Альчук, ЛІ Маринич, РА Кравець, ...
Фізіологічний журнал 63 (4), 56-64, 2017
2017
Вплив блокаторів НМДА-рецепторів на динаміку внутрішньоочного тиску у кролів
ІЛ Черешнюк, ОІ Альчук, ЛІ Маринич, РА Кравець, АО Іваниця, ...
Фізіологічний журнал 63 (1), 69-76, 2017
2017
THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE DOCTORS IN THE NEW SYSTEM OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
OI Alchuk, NI Voloshchuk, LF Lozynska
Ternopil State Medical University, 2016
2016
Вплив 4-[4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл] бензойної кислоти на морфологічний стан печінки у щурів в умовах імобілізаційного стресу
ОІ Альчук, СВ Біговщиць
Запорізький державний медичний університет, 2016
2016
Вплив 4-(4-оксо-4н-хіназолін-3-іл) бензойної кислоти (сполука пк-66) на емоційно-поведінкові реакції щурів в умовах хронічного імобілізаційного стресу
ОІ Альчук
Вісник морфології, benzoic-behavior reaction of rats under the conditions of …, 2016
2016
Порівняльна оцінка впливу 4-[4-оксо-(4Н)-хіназолін-3-іл] бензойної кислоти (сполуки ПК-66) та диклофенаку натрію на перебіг ад’ювантного артриту в щурів
АІ Юрченко, ГІ Степанюк, СІ Коваленко, КП Шабельник, ОІ Альчук
Київ, 2015
2015
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГАСТРОТОКСИЧНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ 4-ОКСО (АМИНО-) ХИНАЗОЛИНА (СОЕДИНЕНИЙ ПК-66 И ПК-199), ДИКЛОФЕНАКА И КЕТОРОЛАКА ПРИ ИХ ДЛИТЕЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ В ОРГАНИЗМ
АІ Юрченко, ГІ Степанюк, ОІ Альчук, СІ Коваленко, КП Шабельник
Український біофармацевтичний журнал, 60-63, 2014
2014
Порівняльна оцінка гастротоксичності похідних 4-оксо (аміно-) хіназоліну (сполук ПК-66 та ПК-199), диклофенаку та кеторолаку при їх тривалому введенні в організм
АІ Юрченко, ГІ Степанюк, ОІ Альчук, СІ Коваленко, КП Шабельник
Український біофармацевтичний журнал, 60-63, 2014
2014
Динаміка фізичної витривалості щурів в умовах гіпоксії під впливом 4-[оксо-3 (4Н)-хіназолін] бензойної кислоти в порівнянні з бемитилом
ГІ Степанюк, ОІ Альчук
2010
ПРИНЦИП" STUDENT VOICES" ЯК ІНСТРУМЕНТ ПАРТНЕРСЬКОЇ СПІВПРАЦІ НА КАФЕДРІ ФАРМАКОЛОГІЇ
ОІ Альчук, ОС Пашинська, ОМ Денисюк, НІ Волощук, ЛІ Маринич
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18