Vasylenko Liudmyla, Василенко Людмила, Василенко В. Л.
Vasylenko Liudmyla, Василенко Людмила, Василенко В. Л.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Взаємодія вокального і методичного компонентів у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики
ЛМ Василенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
692003
Від навчального проекту до соціальної самореалізації особистості
А Осмоловський, Л Василенко
Шлях освіти, 34-37, 2000
212000
Гедоністичні засади вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва: теорія та методика: монографія
ЛМ Василенко
К.: НПУ імені МП Драгоманова, 2012
192012
Психолого-педагогічні умови активізації особистісно-професійного саморозвитку майбутнього педагога
Л Василенко
Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації.–[Електронний ресурс …, 2011
112011
Педагогічні умови гедоністичного спрямування вокальної підготовки
ЛМ Василенко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2012
72012
Проблема свідомого і позасвідомого у теорії та практиці вокального виконавства
ЛМ Василенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
52011
Педагогічні підходи та принципи формування вокально-методичної майстерності вчителя музичного мистецтва
ЛМ Василенко
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2015
42015
Концептуальні основи гедоністичного спрямування вокальної підготовки студентів-музикантів
Л Василенко
Педагогічний дискурс, 14-20, 2015
32015
Аксіологізм концепту задоволення в емоційно-чуттєвій структурі особистості сучасного студента
ЛМ Василенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2012
22012
Холізм як методологічний підхід до розвитку особистості в педагогічній науці
ЛМ Василенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
22010
ЗаДоволенІСТь СТУДенТІв навчальною ДІяльнІСТю яК чинниК УСПІШноСТІ їхньої ПРоФеСІЙної ПІДгоТовКи1 StudeNtS’SatISfaCtIoN of tHeIr traINING aCtIVItIeS aS a faCtor of tHeIr …
Л Василенко
Педагогічна освіта, 38, 2016
12016
Учення холізму в системі вокальної підготовки студентів-музикантів
Л Василенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
12016
Співацький голос у європейській культурі: задоволення та насолода як чинник виникнення та становлення професійного співу
ЛМ Василенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2010
12010
ПРовІДнІ ПІДхоДи До воКальноЇ ПІДГоТовКи МаЙБУТнІх УчиТелІв МУЗичноГо МиСТецТва maIN aPProaCHeS to VoCaL traINING of future teaCHerS of muSICaL art
Л Василенко
Педагогічна освіта, 19, 2017
2017
Активізація здатності до конгруентності студентів-музикантів у процесі вокальної підготовки
ЛМ Василенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2015
2015
Психолого-педагогічні основи інтерактивної взаємодії вчителя і учнів на уроках математики
Л Василенко, І Василенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2012
2012
Змістовна наповненість задоволення у спектрі вокальної тілесності
Л Василенко
Молодь і ринок, 119-124, 2012
2012
Сутність духовної насолоди у сфері співацької діяльності
ЛМ Василенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2012
2012
ГЕДОНИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО В ОБЛАСТИ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
ЛМ Василенко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
2011
ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОКАЛЬНО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
ЛМ Василенко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ _, 24, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20