Follow
  , Tkach S.M.,
, Tkach S.M.,
" . .. "
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
:
, , , , ...
, 2015
962015
:
,
, 69-75, 2013
202013
: []
http://ird.gov.ua/irdp/p20150603.pdf, 2015
142015
Nealkoholna zhyrova khvoroba pechinky: poshyrenist, pryrodnyi perebih, suchasni pidkhody do diahnostyky ta likuvannia [Non-alcoholic fatty liver disease: incidence, natural
S Tkach, T Cheverda
Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia 1 (53), 60-71, 2016
102016
:
, 86-98, 2016
82016
Upravlinnia ryzykamy inves tytsiinoi diialnosti v rehioni: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty [Risk management of investment activity in the re gion: theoretical basis and
SM Tkach
SI" ̲ Do lishnyi Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, 2015
82015
The features of innovation management at Ukrainian and European enterprises
Y Panas, S Tkach
Baltic Journal of Economic Studies 3 (2), 101-106, 2017
72017
Spetsialni ekonomichni zony v Ukraini: dosvid i novi priorytety prostorovoi orhanizatsii Special economic zones in Ukraine: experience and new priorities of spatial organization
S Tkach
Regional economic, 2016
72016
Diagnosis and treatment of acid-dependent pathology in patients with diabetes mellitus
SM Tkach
Clinical endocrinology and endocrine surgery 3 (59), 21-27, 2017
62017
Rozvytok innovatsiynoyi infrastruktury v Ukrayini ta Polshchi [Development of innovation infrastructure in Ukraine and Poland]
SM Tkach
Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, 92-97, 2016
62016
: http://ird. gov. ua/irdp/e20150605. pdf, 2015
62015
Infrastrukturnyj kompleks Zaxidnogo regionu Ukrayiny: ocinka stanu i napryamyrozvytku [Infrastructure complex of the Western region of Ukraine: assessment of the state and
SO Ishhuk, TV Kulinich, VY Krupin, SM Tkach
t regionalnyx doslidzhenpubl., Lviv, Ukraine, 2010
62010
Metodologicheskie i geotekhnologicheskie aspekty povysheniya effektivnosti osvoeniya rudnykh i rossypnykh mestorozhdeniy Yakutii
SM Tkach
Pod red. SA Batugina (Methodological and ge-otechnical aspects of enhancing, 2006
62006
Effect of external macro environment on the formation of marketing commodity policy agricultural enterprises
S Tkach, I Urban
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 19 (76), 108111, 2017
52017
: , 15-19, 2012
52012
Innovation management of company: theoretical aspect
V Panas, S Tkach
Regionalna economica (Regional economics) 1, 69-75, 2013
42013
,
, 40-48, 2009
42009
: /
[ ] : www. rusnauNa. com/4_SND_2012, 0
4
Prostorova orhanizatsiia biznesu v rehionakh Ukrainy: formy ta mekhanizmy rehuliuvannia [Spatial organization of business in the regions of Ukraine: forms and mechanisms of
MI Melnyk, T S.
32019
- , 92-96, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20