Підписатись
Людмила Андрощук / Liudmyla Androshchuk
Людмила Андрощук / Liudmyla Androshchuk
Київський університет імені Бориса Грінченка / Borys Hrinchenko Kyiv University
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії засобами хореографічного мистецтва
ЛМ Андрощук
Умань: ФОП Жовтий ОО, 2009
522009
Еволюція хореографічного мистецтва як явища культури в контексті аналізу передумов відкриття хореографічно-педагогічних спеціальностей в вищих педагогічних навчальних закладах …
Л Андрощук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 272-280, 2015
92015
Metodyka vprovadzhennia innovatsiinoi modeli formuvannia tvorchoho potentsialu maibutnoho vchytelia khoreohrafii [Methods of implementation of innovative model of forming …
LM Androshhuk, OV Bykova, IS Hroshovyk
Uman: FOP Zhovtyi, 2016
72016
Теоретико-методичні орієнтири навчання мистецтва учнів закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу
ОВ Гайдамака
Мистецтво та освіта, 7-12, 2020
6*2020
Formuvannia indyvidualnoho styliu diialnosti maibutnoho vchytelia khoreohrafii [Formation of individual style of activity of the future teacher of choreography]
LM Androshchuk
Extended abstract of candidate’s thesis, 2009
62009
Kontseptualni zasady ta napriamy rozvytku khoreohrafichno-pedahohichnoi osvity v Ukraini
L Androshchuk
Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 13-20, 2019
52019
Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку
О Плахотнюк, Л Андрощук, Т Благова
Львів: СПОЛОМ, 2016
52016
The evolution of choreographic art as a cultural phenomenon in the context of the analysis of the preconditions for the opening of choreographic and pedagogical specialties in …
L Androshchuk
Problems of Modern Teacher Training 12 (2), 272-280, 2015
52015
Впровадження педагогічної моделі формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії як творчий процес
Л Андрощук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 15-21, 2013
52013
Фахова підготовка майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні
ЛМ Андрощук
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
42019
Наукова діяльність кафедри як аспект професійної підготовки майбутніх учителів хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти
ЛМ Андрощук
Проблеми освіти: наук.-метод. зб./Інститут модернізації змісту освіти МОН …, 2016
42016
Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії в процесі постановки творчого проекту «Право на життя: хореографія проти наркоманії та алкоголізму»
ЛМ Андрощук
Херсон: МПП «Издательство «ІТ», 2015
42015
Формирование индивидуального стиля деятельности будущего учителя хореографии
ЛМ Андрощук
Режим доступа httpmydisser. comrucatalogview23824612013. html, 2015
42015
Танцювальна імпровізація як засіб розвитку творчої особистості майбутнього вчителя хореографії
ЛМ Андрощук
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013
42013
Індивідуальний стиль діяльності педагога-хореографа як наукова проблема
ЛМ Андрощук
Народна освіта, 2013
42013
Інновації у практичній підготовці майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні
ЛМ Андрощук
ФОП Цьома СП, 2019
22019
Діяльність аматорського колективу в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні
ЛМ Андрощук
Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 197-205, 2018
22018
Аналіз наукових досліджень в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні
Л Андрощук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 253-260, 2017
22017
Етапи становлення хореографічно-педагогічної освіти в Полтавському національному педагогічному університеті імені ВГ Короленка
Л Андрощук
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2017
22017
Роль науково-методичних видань у підготовці майбутніх учителів в системі хореографічно-педагогічної освіти
Л Андрощук
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20