Follow
Білогур В.Є. Билогур В.Е. Bilohur V.E. Bilogur V.E
Білогур В.Є. Билогур В.Е. Bilohur V.E. Bilogur V.E
д.філос.н., професор, МДПУ ім. Б.Хмельницького
Verified email at mdpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання у вищих закладах освіти
ВЄ Білогур
автореферат дис. канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец 24 (02), 2002
522002
Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві:[Монографія]
ВЄ Білогур
Дніпропетровськ: Пороги, 2011
412011
Свiтогляднi орiєнтацiї студентiв: тенденцiї змiн у трансформацiйному суспiльствi
ВЕ Бiлогур
182011
Ideological orientation of students, trends in social transformation:[Monograph]
V Bilohur
Dnepropetrovsk: thresholds, 2011
182011
Impact of the worldwide trends on the development of the digital economy
VH Voronkova, VA Nikitenko, TV Teslenko, VE Bilohur
Amazonia investiga 9 (32), 81-90, 2020
172020
Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 192-203, 2014
172014
Аналіз рівня розвиненості ціннісних орієнтацій студентів-економістів у трансформаційному суспільстві
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 113-120, 2013
152013
Теоретико-методическое обеспечение физического воспитания в высших учебных заведениях
ВЕ Билогур
Ровно: Ровенский ДГУ, 2002
152002
Філософія спорту як новий науковий напрямок і нова навчальна дисципліна
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 138-154, 2013
142013
Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентсьуої молоді
В Білогур
Вища освіта України, 74-80, 2011
142011
Теоретические и практические проблемы философии современного спорта в глобальном измерении
ВЕ Билогур
Философия и космология 1 (1 (11)), 201-213, 2013
122013
Соціально–філософський аналіз спорту як головної субстанції самореалізації особистості: теоретико–методологічні виміри
ВЄ Білогур
Гілея: науковий вісник, 449-455, 2013
122013
Спорт как гуманистическая основа развития личности: проблемы и перспективы
ВЕ Билогур
Теория и практика общественного развития, 66-70, 2014
112014
Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді: теоретико-методологічний контекст
В Білогур
Вища освіта України, 88-93, 2011
112011
Обоснование содержания теоретико-методического обеспечения физического воспитания студентов
ВЕ Билогур
Физическое воспитание студентов творческих специальностей/ХГАДИ (ХХПИ…, 2002
112002
Філософія сучасного спорту як сублімативного вираження індивідуальної і соціальної життєдіяльності людини
В Білогур
Гілея: науковий вісник, 220-223, 2013
102013
Формування концепцiї цiлiсної особистостi: теоретико-методологiчнi вимiри
ВЕ Бiлогур
Гуманiтарний вiсник Запорiзької державної iнженерної академiї, 192, 2014
92014
Філософія спорту: теоретико-методологічний контекст: Монографія
ВЄ Білогур
Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014.-264 с, 2014
92014
Formation of the Concept of Contemporary Sports as a System of Value Orientations of Youth in the Conditions of Globalization
V Bilohur
Gilea: Scientific Bulletin 75, 326-328, 2013
92013
Передумови формування ціннісного ставлення у студентів технічних спеціальностей ЗНТУ до самостійних занять фізичною культурою та спортом
В Білогур, Н Корж, С Сметанін, В Мазін
Молода спортивна наука України: зб. наук. пр.–Львів: ЛДУФК 2, 302, 2011
92011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20