Наталія Анатоліївна Супрун / Nataliia Suprun / Наталья Анатольевна Супрун
Наталія Анатоліївна Супрун / Nataliia Suprun / Наталья Анатольевна Супрун
ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України; Національний університет "Києво-Могилянська
No verified email
TitleCited byYear
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку
НА Супрун
Економіка і прогнозування, 61-74, 2009
552009
Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління: монографія
НА Супрун
К.: КНЕУ 270 (2), 2009
48*2009
Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс
ВВН ЛП Горкіна, СО Біла, ЛП Горкіної
НАН України; Ін-т економіки та прогнозування, 2010
25*2010
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (в контексті цілей стратегії Europe-2020)
НА Супрун
Український соціум, 163-176, 2013
172013
Еволюція ринкових інститутів в Україні: монографія: у 2 ч./[ВВ Небрат, НА Супрун та ін.]; за ред. канд. екон. наук ВВ Небрат; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
ВB Небрат
К, 2012
13*2012
Інститут соціальної відповідальності бізнесу: принципи, завдання та пріоритети розвитку
НА Супрун
Наук. пр. ДОННТУ. Серія: економічна.—Донецьк: ДонНТУ, 40-2, 2011
10*2011
у 5-ти т./редкол.: ВА Смолій (голова), ЯД Ісаєвич, СВ Кульчицький [та ін.]
Е історії України
К.: Наукова думка, 2005
102005
Корпоративне управління як об’єкт інституціональних досліджень
НА Супрун
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия…, 2009
72009
Інституціональні чинники та бар’єри розвитку корпоративного управління на постприватизаційному етапі
НА Супрун
Економіка і регіон, 76-80, 2009
62009
Проблеми адаптації національної моделі корпоративного управління до екзогенних інституційних параметрів
Н Супрун
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 17-25, 2009
62009
Державне регулювання виставково-ярмаркової діяльності: історико-теоретичний аспект
НА Супрун, ОМ Кудласевич
Український соціум, 112-123, 2010
52010
Про трактування природи інституту акціонерне товариство в працях українських вчених другої половини ХІХ–початку ХХ ст.
НА Супрун
Історія народного господарства та економічної думки України. Вип, 35-36, 2003
52003
Інституційні детермінанти становлення вітчизняної моделі корпоративного управління
НА Супрун
Ефективна економіка, 2009
42009
Ретроспективний аналіз формування корпоративних засад у вітчизняній економічній науці другої половини XIX–початку XX ст.
НА Супрун
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2007
42007
Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті вимог євроінтеграційного процесу
НА Супрун
Економіка і прогнозування, 118-131, 2016
22016
Причини та наслідки корпоратизації підприємницького середовища в Україні (кінець XVIII–початок XX ст.)
НА Супрун, СВ Чистякова
Історія народного господарства та економічної думки України, 47-68, 2015
22015
Корпоративна соціальна відповідальність як стратегія управління спільними ресурсами
НА Супрун, ОІ Гаманюк
Український соціум, 108-119, 2015
12015
Інноваційна діяльність корпорацій як чинник економічного розвитку
СТО Супрун Н.А.
Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. (за заг…, 2014
12014
Еволюція концептуальних засад доктрини протекціонізму
НА Супрун, ТЛ Боднарчук
Економічна теорія, 66-77, 2013
12013
Особливості формування елементів корпоративного управління у вітчизняній господарській практиці (20-ті роки XX ст.)
НА Супрун
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20