Наталія Анатоліївна Супрун / Nataliia Suprun / Наталья Анатольевна Супрун
Наталія Анатоліївна Супрун / Nataliia Suprun / Наталья Анатольевна Супрун
ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України; Національний університет "Києво-Могилянська
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
В 5 т./Редкол.: ВА Смолій (голова) та ін; Продамет
Е історії України
К.: Наук. думка 2005, 496, 2003
1212003
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку
НА Супрун
Економіка і прогнозування, 61-74, 2009
642009
Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління: монографія
НА Супрун
К.: КНЕУ 270 (2), 259, 2009
57*2009
у 10 т./редкол
Е історії України
ВА Смолій (голова) та ін 7, 2010
382010
Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс
ВВН ЛП Горкіна, СО Біла, ЛП Горкіної
НАН України; Ін-т економіки та прогнозування, 2010
27*2010
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (в контексті цілей стратегії Europe-2020)
НА Супрун
Український соціум, 163-176, 2013
232013
Еволюція ринкових інститутів в Україні: монографія: у 2 ч./[ВВ Небрат, НА Супрун та ін.]; за ред. канд. екон. наук ВВ Небрат; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
ВB Небрат
К, 2012
16*2012
Інститут соціальної відповідальності бізнесу: принципи, завдання та пріоритети розвитку
НА Супрун
Наук. пр. ДОННТУ. Серія: економічна.—Донецьк: ДонНТУ, 40-2, 2011
10*2011
Соціальна відповідальність у підприємницькій діяльності України: проблеми та перспективи
ВВ Турчак
Інноваційна економіка, 52-56, 2013
82013
Проблеми адаптації національної моделі корпоративного управління до екзогенних інституційних параметрів
Н Супрун
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 17-25, 2009
82009
Державне регулювання виставково-ярмаркової діяльності: історико-теоретичний аспект
НА Супрун, ОМ Кудласевич
Український соціум, 112-123, 2010
72010
Інституціональні чинники та бар’єри розвитку корпоративного управління на постприватизаційному етапі
НА Супрун
Економіка і регіон, 76-80, 2009
72009
Корпоративне управління як об’єкт інституціональних досліджень
НА Супрун
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
72009
історії акціонерного підприємництва в Україні (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
НА Супрун
Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць …, 2003
72003
Соціальне підприємництво як механізм розбудови солідарної економіки
Н Супрун
Матеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність …, 2016
62016
Про трактування природи інституту «акціонерне товариство» в працях українських вчених другої половини ХІХ–початку ХХ ст.
НА Супрун
Історія народного господарства та економічної думки України. Вип, 35-36, 2003
62003
Ретроспективний аналіз формування корпоративних засад у вітчизняній економічній науці другої половини XIX–початку XX ст.
НА Супрун
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2007
52007
Інституційні детермінанти становлення вітчизняної моделі корпоративного управління [Електронний ресурс]
НА Супрун
Режим доступу:\www/URL: http://www. economy. nayka. com. ua, 2009
42009
Причини та наслідки корпоратизації підприємницького середовища в Україні (кінець XVIII–початок XX ст.)
НА Супрун, СВ Чистякова
Історія народного господарства та економічної думки України, 47-68, 2015
32015
Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті вимог євроінтеграційного процесу
НА Супрун
Економіка і прогнозування, 118-131, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20