Підписатись
Наталія Супрун / Nataliia Suprun / Наталья Супрун
Наталія Супрун / Nataliia Suprun / Наталья Супрун
ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України; Національний університет "Києво-Могилянська
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енциклопедія історії України В 5 т.; Продамет
РВАС ін, НА Супрун
К.: Наук. думка 2005, 496, 2003
241*2003
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку
НА Супрун
Економіка і прогнозування 3, 61-74, 2009
1002009
Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління: монографія
НА Супрун
К.: КНЕУ 270 (2), 259, 2009
74*2009
Енциклопедія історії України; Петражицький Лев Йосипович
НАС ВА Смолій
63*2010
Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні
ВН І Дегтяр, О Петроє
46*2022
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (в контексті цілей стратегії Europe-2020)
НА Супрун
Український соціум, 163-176, 2013
462013
Енциклопедичний словник з державного управління; Геєць Валерій Михайлович
ВД Бакуменко, А Михненко, С НА
Київ: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2010
402010
Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс
ВВН ЛП Горкіна, СО Біла, ЛП Горкіної
НАН України; Ін-т економіки та прогнозування, 2010
32*2010
Енциклопедія державного управління
ЮВ Ковбасюк, ВП Трощинський, ЮП Сурмін, ММ Білинська
Київ: НАДУ, 2011
262011
наукова доповідь/НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув
В та реконструкція повоєнної економіки України
НАН України». Електрон. дані. Київ, 2022
162022
Інститут соціальної відповідальності бізнесу: принципи, завдання та пріоритети розвитку
НА Супрун
Наук. пр. ДОННТУ. Серія: економічна.—Донецьк: ДонНТУ, 40-2, 2011
13*2011
історико-інституційний аналіз: монографія/[ВВ Небрат, НА Супрун та ін.]; за ред. д. е. н
П в Україні
ВВ Небрат, 2019
122019
Korporatyvna sotsial'na vidpovidal'nist'iak chynnyk staloho rozvytku
NA Suprun
Ekonomika i prohnozuvannia 3, 61-74, 2009
122009
Проблеми адаптації національної моделі корпоративного управління до екзогенних інституційних параметрів
Н Супрун
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 17-25, 2009
122009
Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції
СНА Балакірєва ОМ
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016
112016
Соціальне підприємництво як механізм розбудови солідарної економіки
Н Супрун
Матеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність …, 2016
82016
вчений, громадянин, державотворець
МІ Туган-Барановський
Економіка України, 84-96, 2015
82015
Інституціональні чинники та бар’єри розвитку корпоративного управління на постприватизаційному етапі
НА Супрун
Економіка і регіон, 21, 2009
82009
Корпоративне управління як об’єкт інституціональних досліджень
НА Супрун
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
82009
Становлення акціонерних товариств як найбільш розвинутої форми підприємницької діяльності та їх розвиток в Україні
ОЮ Клементьєва
Ефективна економіка, 2015
72015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20