Підписатись
Наталія Супрун / Nataliia Suprun / Наталья Супрун
Наталія Супрун / Nataliia Suprun / Наталья Супрун
ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України; Національний університет "Києво-Могилянська
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Енциклопедія історії України В 5 т.; Продамет
РВАС ін, НА Супрун
К.: Наук. думка 2005, 496, 2003
258*2003
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку
НА Супрун
Економіка і прогнозування 3, 61-74, 2009
1022009
Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління: монографія
НА Супрун
К.: КНЕУ 270 (2), 259, 2009
74*2009
Енциклопедія історії України; Петражицький Лев Йосипович
НАС ВА Смолій
67*2010
Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні
ВН І Дегтяр, О Петроє
55*2022
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник соціального залучення (в контексті цілей стратегії Europe-2020)
НА Супрун
Український соціум, 163-176, 2013
482013
Енциклопедичний словник з державного управління; Геєць Валерій Михайлович
ВД Бакуменко, А Михненко, С НА
Київ: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2010
402010
Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс
ВВН ЛП Горкіна, СО Біла, ЛП Горкіної
НАН України; Ін-т економіки та прогнозування, 2010
33*2010
Енциклопедія державного управління
ЮВ Ковбасюк, ВП Трощинський, ЮП Сурмін, ММ Білинська
Київ: НАДУ, 2011
262011
наукова доповідь/НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув
В та реконструкція повоєнної економіки України
НАН України». Електрон. дані. Київ, 2022
172022
Інститут соціальної відповідальності бізнесу: принципи, завдання та пріоритети розвитку
НА Супрун
Наук. пр. ДОННТУ. Серія: економічна.—Донецьк: ДонНТУ, 40-2, 2011
14*2011
Korporatyvna sotsial'na vidpovidal'nist'iak chynnyk staloho rozvytku
NA Suprun
Ekonomika i prohnozuvannia 3, 61-74, 2009
132009
історико-інституційний аналіз: монографія/[ВВ Небрат, НА Супрун та ін.]; за ред. д. е. н
П в Україні
ВВ Небрат, 2019
122019
Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції
СНА Балакірєва ОМ
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016
122016
Проблеми адаптації національної моделі корпоративного управління до екзогенних інституційних параметрів
Н Супрун
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 17-25, 2009
122009
Соціальне підприємництво як механізм розбудови солідарної економіки
Н Супрун
Матеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність …, 2016
82016
вчений, громадянин, державотворець
МІ Туган-Барановський
Економіка України, 84-96, 2015
82015
Становлення акціонерних товариств як найбільш розвинутої форми підприємницької діяльності та їх розвиток в Україні
ОЮ Клементьєва
Ефективна економіка, 2015
82015
Інституціональні чинники та бар’єри розвитку корпоративного управління на постприватизаційному етапі
НА Супрун
Економіка і регіон, 21, 2009
82009
Корпоративне управління як об’єкт інституціональних досліджень
НА Супрун
Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия …, 2009
82009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20