Follow
..
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
: .-. , 95, 2018
72018
Modelling Decision Making under Uncertainty for Strategic Forecasting
O Korepanov, S Mekhovich, N Karpenko, O Kryvytska, A Kovalskyi, ...
Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, India, 2019
52019
Metodolohichni zasady statystychnoho zabezpechennia upravlinnia rozvytkom rozumnykh stalykh mist v Ukraini [The methodological framework for statistical support to management
OS Korepanov
Kyiv: Publishing house Inform.-analit. ahentstvo, 95, 2018
52018
DEVELOPMENT OF NATIONAL LABOR STATISTICS
O Korepanov, T Chala, I Lazebnyk
Social economics 52 (2), 23-30, 2016
5*2016
Economic-Mathematical Modelling of the Distribution of Investments in the Tourism and Hospitality
O Korepanov, Y Goncharenko, S Mekhovich, O Dyshkantiuk, ...
Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, India, 2019
42019
Ekonomichna statystyka
VM Soboliev, HS Korepanov, OS Korepanov
Kharkiv: KhNU im. VN Karazina 388, 2017
42017
в ˲ ò
,
The 4th International scientific and practical conference Fundamental and, 2020
32020
- :
,
, 295-300, 2019
3*2019
, ,
, 19-24, 2017
3*2017
³ . .. , . 73-78, 2009
32009
³ . .. , . 153159, 2007
32007
Comparative analysis of the state of the environment in the regions of Ukraine
OO Bohomaz, OS Korepanov
Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the IV, 2020
22020
lnformatsiine zabezpechennia rozvytku kontseptstsii rozumnoho zdorovia (Smart Health)[Information support for the development of the concept of smart health (Smart Health)]
YO Lazebnyk, OS Korepanov, DI Chernenko, TH Chala, HS Korepanov
Biznes informBusiness inform 2, 266-272, 2018
22018
" "
, 114-120, 2018
22018
-
: , 60-65, 2018
22018
-
,
: , 33-38, 2018
22018
Statystychnyi analiz rynku pratsi v Ukraini metodamy bahatovymirnoi klasyfikatsii: rehionalnyi aspekt
OS Korepanov, OM Stepanov
Statistical Analysis of the labor Market in Ukraine Using Multidimensional, 2017
22017
Statistical analysis of the labor market in Ukraine by multidimensional classification methods: regional aspect
OS Korepanov, OM Stepanov
Problemy ekonomiky 4, 384-392, 2017
22017
- :
, 13-21, 2017
22017
, 177182, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20