Тетяна Балановська; Tetiana Balanovska
Тетяна Балановська; Tetiana Balanovska
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Менеджмент : [навч. посіб.] / За ред. С.І. Михайлова
СІ Михайлов, ОС Степасюк, ТІ Балановська
«Центр учбової літератури», 2012
20*2012
Менеджмент: навчальний посібник
СІ Михайлов, ТІ Балановська, ОС Степасюк, ОП Гогуля, ОВ Новак
Київ: НУБіП України, 2010
20*2010
Менеджмент: навчальний посібник
СІ Михайлов, ТІ Балановська, ОС Степасюк
Вінниця: НОВА КНИГА, 2006
20*2006
Управління маркетинговою діяльністю на агропродовольчому ринку
ТІ Балановська, ОП Гогуля
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
152010
Формування дієвої структури управління маркетингом в сільськогосподарському підприємстві
ТІ Балановська, ОВ Степенко
Вісник ЖДТУ, 213-214, 2010
152010
Особливості функціонування малого підприємництва в Україні
ТІ Балановська, ОП Гогуля, КП Тужик
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал., 22-32, 2012
142012
Економіка і підприємництво, менеджмент: навчальний посібник (частина ІІ) для студентів вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівня акредитації з напряму підготовки 6.090101 «Агрономія»
СМ Рогач, ВА Ткачук, ТІ Балановська, ОП Гогуля
Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2016
12*2016
Економіка і підприємництво, менеджмент: навчальний посібник
СМ Рогач, ТА Гуцул, ВА Ткачук, ОД Балан, ТI Балановська, ОП Гогуля
К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015
122015
Менеджмент персоналу в АПК України
ТІ Балановська
Національний аграрний університет.− Київ, 1999.− 22 с, 1999
111999
Соціально-економічний розвиток сільських територій
ВК Терещенко, ВА Ткачук, ТІ Балановська, ВМ Вакараш, ЛВ Ярема, ...
Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011
9*2011
Управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств
Т Балановська
Науковий вісник НАУ, 58-65, 1998
91998
Ринок праці: реалії та перспективи
ТІ Балановська, ОП Гогуля, НІ Драгнєва
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії., 17-23, 2012
82012
Економіка і підприємництво, менеджмент: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ- ІV рівня акредитації з напряму підготовки 6.090101 "Агрономія"
ОЮ Єрмаков, ТІ Балановська
К.: НУБіП України, 2011
82011
Вплив управлінського персоналу на ефективність сільськогосподарського виробництва
ТІ Балановська
Економіка АПК, 64-67, 1999
81999
Upravlinnia marketynhovoiu diialnistiu na ahroprodovolchomu rynku [Marketing activities management in the agro-food market]
TI Balanovska, OP Hohulia
Scientific herald of National University of Life and Environmental Scienses …, 2010
72010
Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації : Навчальний посібник
ВВ Зіновчук, ЛВ Молдован, ВБ Моссаковський, ТІ Балановська
К.: Вища освіта, 2001
72001
Ринок праці: реалії та перспективи [Електронний ресурс]
ТІ Балановська
Режим доступу: www. pdaa. edu. ua/sites/default/files/.../17. pdf, 2012
6*2012
Rynok pratsi: realii ta perspektyvy [Labor market: realities and prospects]
TI Balanovska, OP Hohulia, NI Dragneva
Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii–Scientific works of …, 2012
52012
Osoblyvosti funktsionuvannia maloho pidpryiemnytstva v Ukraini
TI Balanovska, OP Hohulia, KL Tuzhyk
Features of the operation of small business in Ukraine]. Innovatsiina …, 2012
52012
Сучасні та класичні методи управління якістю: особливості та перспективи застосування
ТІ Балановська, ЗП Борецька
Науковий вісник НУБіП України 1 (169), 239-247, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20