Слюсарева Людмила Валеріївна, Sliusareva L., Slyusareva L. ORCID ID: 0000-0002-6845-9307
Слюсарева Людмила Валеріївна, Sliusareva L., Slyusareva L. ORCID ID: 0000-0002-6845-9307
University of the State Fiscal Service of Ukraine (Irpin, Ukraine); Університет державної фіскальної
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічні основи управління прибутком сільськогосподарських підприємств
ВМ Жмайлов, ОГ Жмайлова, ОО Бабицька, ЮІ Данько, ЛВ Слюсарева
http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1930, 2014
92014
Продовольчий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку
ОГ Жмайлова, ВМ Жмайлов
72013
Використання нефінансової звітності, як запорука застосування соціально-етичного маркетингу підприємствами України
ЛВ Слюсарева
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2012
72012
Теоретичні основи формування концепції соціальноетичного маркетингу в аграрній сфері України
ВМ Жмайлов, ЛВ Слюсарева
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка та …, 2007
52007
Методологічні підходи формування економічного механізму соціаль но етичного маркетингу сфери АПК з ураху ванням екологічних аспектів
ЛВ Слюсарева
Вісник ХНТУСГ. Випуск 70, 315-320, 2008
42008
Економічний механізм соціально-етичного маркетингу сільськогосподарських підприємств
ЛВ Слюсарева
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=REF …, 2009
32009
Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності експортно-імпортних операцій
ЛВ Слюсарева, ОГ Жмайлова
Видавництво Львівської політехніки, 2014
22014
Теоретико-методичні аспекти використання галузевого аналізу при оцінці зовнішнього середовища позичальників банків
ЛВ Слюсарева, ОГ Жмайлова
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2013
22013
Методологiчнi пiдходи формування економiчного механiзму соцiально-етичного маркетингу сфери АПК з урахуванням екологiчних аспектiв
ЛВ Слюсарева
Вiсник ХНТУСГ.-Вип. 70, 315, 2008
22008
Основи формування науково-інноваційних мереж для інноваційного розвитку регіонів
ВО Коюда, ЛА Слюсарєва
Бізнес Інформ, 90-101, 2015
12015
Теоретико-методические подходы к вопросу формирования финансового капитала предприятия
ОГ Жмайлова, ЛВ Слюсарева, ВМ Жмайлов
Вестник Курской государственной сельскохозяйствеенной академии, С. 33–37, 2014
12014
Vykorystannia nefinansovoi zvitnosti yak zaporuka zastosuvannia sotsialno-etychnoho marketynhu pidpryiemstvamy Ukrainy
LV Sliusareva
Applying non-financial reporting as a guarantee for using of social-ethical …, 2012
12012
Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку
ПВ Пашко, ЛЛ Лазебник, ЮВ Кіндзерський, ЯВ Белінська, ВГ Бодров, ...
Університет державної фіскальної служби України, 2019
2019
Strategic relevance of Ukraine's position through the prism of international ratings
HV Sliusareva L.
The actual problems of the today, 198-208, 2019
2019
Конкуренція аграрного виробництва як інструмент інноваційної діяльності та фактор соціально-економічного розвитку регіону
ВМ Жмайлов, ЛВ Слюсарева
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2018
2018
Роль електронної комерції в розвитку бізнесу
ЛВ Слюсарева
Ірпінь., 2018
2018
Роль логістичного аналізу в управлінні збутовою діяльністю підприємства
ЛВ Слюсарева
Уманськ. нац. ун-т садівництва.–Умань., 2018
2018
Про необхідність прямих іноземних інвестицій в економіку України
ЛВ Слюсарева
Сумськ. нац. аграрний ун-т [та ін.].–Cуми: СНАУ., 2018
2018
Підприємництво як складова забезпечення економічної безпеки держави
ЛВ Слюсарева
Ірпінь., 2018
2018
Роль логістичного аналізу в управлінні збутовою діяльністю підприємства
СЛВS L.V.
Міжрегіональна взаємодія логістичний систем в умовах трансформації економіки …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20