Anastasiia S. Koliesnichenko, Анастасія С. Колєсніченко (ORCID:0000-0002-5007-9082)
Anastasiia S. Koliesnichenko, Анастасія С. Колєсніченко (ORCID:0000-0002-5007-9082)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив сучасних тенденцій на реформування ринку електроенергії України
СА Мехович, АС Колєсніченко
ВТД" Університетська книга", 2012
132012
Зарубіжний досвід грошово-кредитної політики та особливості застосування деяких аспектів банківської системи в Україні
НМ Побережна, АС Колєсніченко
Ужгородський національний університет, 2014
102014
ОблІк І ЗвІТНІСТь у фОРМувАННІ ЕфЕкТИвНОгО ІНфОРМАцІйНО-АНАлІТИчНОгО ЗАбЕЗпЕчЕННя СИСТЕМИ упРАвлІННя Суб’єкТІв гОСпОДАРювАННя фІНАНСОвО-кРЕДИТНОї ТА бюДЖЕТНОї СфЕР
АС Колєсніченко
Бизнес Информ, 2017
42017
Нормативно-правове забезпечення регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах
НВ Артеменко, АС Колєсніченко
НТУ" ХПІ", 2015
42015
Державний вектор вирішення проблеми небалансів оптового ринку електричної енергії України
CА Мехович, АС Колєсніченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 31-35, 2011
42011
Oblik i zvitnist u formuvanni efektyvnoho informatsiino-analitychnoho zabezpechennia systemy upravlinnia subiektiv hospodariuvannia finansovo-kredytnoi ta biudzhetnoi sfer …
AS Koliesnichenko
Biznes Inform 468 (1), 256-262, 2017
22017
Філософсько-аналітичний погляд на категорію заробітної плати в контексті побудови облікового процесу установ бюджетної та фінансово-кредитної сфери
АС Колєсніченко
Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2017
22017
Світовий досвід розвитку обліку і звітності у забезпеченні формування комплексу моделей і методів в аналізі та аудиті діяльності суб'єктів господарювання фінансово-кредитної та …
АС Колєсніченко
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
22017
New Electricity Market in Ukraine: Components and Conditions for the Functioning of Entities
AS Koliesnichenko
Jenergosberezhenie. Jenergetika. Jenergoaudit 12 (143), 2015
22015
Новий ринок електричної енергії України: складові та умови функціонування суб’єктів
АС Колєсніченко
Загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал …, 2015
22015
Державне регулювання відносин суб’єктів електроенергетичного ринку: теоретичний аспект
АС Колєсніченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
22013
Vplyv suchasnykh tendentsii na reformuvannia rynku elektroenerhii Ukrainy
SA Mekhovych, AS Koliesnichenko
The impact of recent developments in reforming the electricity market of …, 2012
22012
Тарифоутворення на ринку електроенергії України в умовах реформування
СА Мехович, АС Колєсніченко
Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно …, 2011
22011
Restructuring of the electricity market in view of transformation and pricing challenges
A Koliesnichenko, I Yuryeva
Інститут трансформації суспільства, 2019
12019
Інструменти державного регулювання якості надання готельних послуг
АС Колєсніченко
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Нормативно-правове регулювання та державна підтримка розвитку готельної індустрії як інституту туризму
АС Колєсніченко
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
12017
Організаціно-технологічні засади процесу надання готельних послуг
АС Колєсніченко
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Інформаційно-аналітичні й організаційні засади складання звітності в процесі прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання готельно-ресторанного комплексу
АС Колєсніченко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 147, 2017
12017
Фінансовий аналіз та обліковий процес як базис формування конвергентної платформи сучасної системи управління
АС Колєсніченко
Миколаївський національний університет ім. ВО Сухомлинського, 2017
12017
Облікова політика банку і бюджетної установи в контексті здійснення процесу управління: змістовно-порівняльний аспект
АС Колєсніченко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 94-100, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20