Вікторія Людвігівна Іващенко, Victoria Ivashchenko
Вікторія Людвігівна Іващенко, Victoria Ivashchenko
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу: на матеріалі української мистецтвознавчої термінології: монографія
В Іващенко
Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006
1392006
Типологічна диференціація концептуальних структур як одиниць ментального простору
ВЛ Іващенко
Мовознавство, 54-61, 2004
202004
Семантика ментальності концепту
ВЛ Іващенко
Мовознавство, 37-43, 2008
182008
Компоненти змістової структури концепту як одиниці етнокультури
ВЛ Іващенко
Українська мова, 18-28, 2004
142004
Psychosocial aspects of improving physical activity of children with chronic diseases
V Iedynak, G., Galamandjuk, L., Ivashchenko
Journal of Physical Education and Sport, 1186–1191, 2017
13*2017
Лінгвоконцептуальна репрезентація фрагментів когніції в термінопросторі української мистецтвознавчої картини світу
ВЛ Іващенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня докт. філол. наук, 2007
122007
Конотативно-оцінний аспект семантики назв осіб за родом діяльності, місцем проживання та національною належністю
ВЛ Іващенко
Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук, 1997
121997
Матеріали до словника-мінімуму основних термінопонять концептуальної семантики
В Іващенко
Лексикографічний бюлетень 14, 148-162, 2006
112006
Термін концепт у психолінгвістичному осмисленні
В Іващенко
Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць.–К.: КНЕУ, 211-217, 2003
112003
Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи
ВЛ Іващенко
Термінологічний вісник 2 (1), 5-20, 2013
102013
Когнітивне термінознавство: перспективи розвитку
ВЛ Іващенко
Термінологічний вісник 1, 47-54, 2011
102011
Концептуарія основних понять термінографії
ВЛ Іващенко
Відділ наукової термінології Інститут української мови НАН України.–http …, 2002
102002
Лінгвоконцептологія і термінознавство (аналітичний огляд)
В Іващенко
Мовні і концептуальні картини світу 2, 382-388, 2009
92009
Науковий концепт і наукове поняття: проблема диферен ціації/Вікторія Іващенко
ВЛ Іващенко
Українська мова, 62-76, 2005
92005
Функціональна топологія концептів як одиниць культури
В Іващенко
Вісник Львівського на-ціонального універси-тету. Серія філологічна, 390–397, 2004
92004
Енантіосемія в парадигмі мовних та мовленнєвих явищ: основні напрями концептуалізації
ВЛ Іващенко, ТО Федоренко
Мовознавство.–2009.–Вип 2, 2009
82009
Ментальна структура концепту
ВЛ Іващенко
Мова і культура, 100-108, 2003
82003
Термін концепт у контексті лінгвістичних методів до слідження
ВЛ Іващенко
Мовні і концептуальні картини світу, 182-191, 2004
62004
Організація ментальності концепту
ВЛ Іващенко
Семантика мови і тексту, 202-208, 2003
62003
Фреймове і комунікативне термінознавство в зарубіжній лінгвістиці
ВЛ Іващенко
Мовознавство, 51-58, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20