Подписаться
Клименко Віталій
Клименко Віталій
Херсонський державний університет, кафедра ботаніки
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Katherinomyces cetrariae gen. et sp. nov. asexual Ascomycota and Sphaerellothecium aculeatae sp. nov. Mycosphaerellaceae, new lichenicolous fungi on Cetraria aculeata in Ukraine.
AY Khodosovtsev, LM Gavrylenko, VM Klymenko
Nova Hedwig 103 (1-2), 47-55, 2016
232016
The corticolous Physcietea lichen communities in the old parks of Kherson region (Ukraine)
AY KHODOSOVTSEV, NG Maliuga, VV Darmostuk, ...
Chornomors'k. bot. z 13 (4), 481-515, 2017
21*2017
Старовинні забуті парки Херсонщини
ОЄ Ходосовцев, ІІ Мойсієнко, МФ Бойко, Б Кунц, РП Мельник, ...
142019
Lichen indication assessment of changes in the air quality of Kherson town for the past 20 years
VM Klymenko
Chornom. Bot. J 11 (4), 521-534, 2015
10*2015
Didymellopsis perigena (Nyl.) Grube and Zwackhiomyces cervinae Calat., Triebel & Pérez–Ortega (Xanthopyreniaceae, Ascomycota) new for Ukraine species of the lichenicolous fungi
AY Khodosovtsev, VM Klymenko
Chornomorski Botanical Journal 11, 217-222, 2015
7*2015
Перспективні заповідні об’єкти Херсонської області
ІІ Мойсієнко, ОЄ Ходосовцев, ІО Пилипенко, МФ Бойко, ...
52020
Ліхеноіндикаційна оцінка якості повітря невеликих і середніх міст півдня України
ВМ Клименко
Чорноморський ботанічний журнал, 193-207, 2016
42016
Ліхеноіндикаційна оцінка якості повітря міста Скадовська
ВМ Клименко
Ecology and noospherology, 74-83, 2017
32017
Massjukiella uсrainica–рідкісний для півдня України ксанторіоїдний соредіозний лишайник з урбанізованих ландшафтів
ВМ Клименко, ОЄ Ходосовцев
Чорноморський ботанічний журнал, 246, 2014
32014
ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ГІЛЕЯ»
ОЄ Ходосовцев, ІІ Мойсієнко, ІО Пилипенко, ДС Мальчикова, ...
12017
Phytodiversity and lichenodiversity in the conditions of agricultural landscapes in Southern Ukraine
MF Boiko, OY Khodosovtsev, LM Gavrylenko, RP Melnyk, VM Klymenko, ...
12015
Весняна експедиція з вивчення флори та ліхенобіоти в окол с. Водяно-Лорине (Миколаївська область, Україна
ВМ Овсієнко, ВВ Дармостук, ВМ Клименко, МФ Бойко, ОЄ Ходосовцев
Чорноморський ботанічний журнал, 216-219, 2016
2016
Candelaria pacifica (Candelariaceae), a new species for lichen flora of Ukraine
ВМ КЛИМЕНКО
Ukr. Bot. J. 71 (6), 731–732, 2014
2014
КАРТУВАННЯ У ЛІХЕНОІНДИКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ.
ВМ Клименко, АА Пономарьова, АЮ Саркісов
ББК 26.8 (4 УКР) Р 32 Регіональні проблеми України, 85, 2013
2013
Збірник навчальних програм для спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) рівня вищої освіти «Магістр»
ОМ Гасюк, МФ Бойко, ІІ Мойсієнко, ММ Сидорович, ОЄ Ходосовцев, ...
Збірник навчальних програм для спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ступеня вищої освіти «Бакалавр»
ОМ Гасюк, ОЄ Ходосовцев, МФ Бойко, ІІ Мойсієнко, ММ Сидорович, ...
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ УЧНІВ З БІОЛОГІЇ
ІІ Карташова, ВМ Клименко, ВВ Дармостук
ВПЛИВ 6, 6^, 6'ЛЛ: ТРАМЕТИЛ-2, 2'-ДИОКСО-4, 4'-СШР () БІ [ГЕКСАГІДРОПІРИМІДИНУ](СПІРОКАРБОНУ) НА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ У БІЛИХ МИШЕЙ
ОМ Гасюк, ВМ Клименко
КоНцеПція СТВоРеННя ПеРшоГо РеГіоНАльНоГо лАНдшАФТНоГо ПАРКУ «Гілея» НА хеРСоНщиНі
ІІ Мойсієнко, ВМ Клименко, ІО Пилипенко, ДС Мальчикова, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19