Tsymbalenko Yana
TitleCited byYear
Шляхи реформування міжбюджетних відносин в Україні
ЯВ Цимбаленко
Держава та регіони. Серія: Державне управління, 121-126, 2010
142010
Екологізація соціально-економічної системи як основа сталого розвитку економіки
ЯЮ Цимбаленко
Економіка та держава, 22-25, 2015
22015
Міжбюджетні трансферти як інструмент збалансування місцевих бюджетів
ЯЮ Цимбаленко
Економіка і держава, 89-91, 2007
22007
Індекс державної неспроможності у вимірах сталого розвитку
СВВ ЯЮ ЦИмбаленко
«Ефективна економіка» 1 (1), http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z, 2015
12015
Правові аспекти управління державними закупівлями як механізм розвитку української економіки
ЯЮ Цимбаленко
Політехніка, 2013
12013
Розвиток і організація фінансового контролю у сфері міжбюджетних відносин
ЯЮ Цимбаленко
Державне управління, 186-190, 2009
12009
АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
КД Горобей, ЯЮ Цимбаленко
Актуальні проблеми економіки та управління, 2019
2019
THE CURRENT STATE OF TAX REVENUES IN THE CONTEXT OF GDP IN THE EU COUNTRIES AND UKRAINE
КД Горобей, ЯЮ Цимбаленко
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2018
2018
Сучасний стан податкових надходжень у розрізі ВВП країн ЄС та України
КД Горобей, ЯЮ Цимбаленко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
2018
Державна неспроможність у вимірах сталого розвитку
ЯЮ Цимбаленко
ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності …, 2016
2016
Особливості просування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг
ІІГ ЯЮ Цимбаленко
Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта …, 2016
2016
Індекси політичної стабільності та ефективності роботи уряду у передбаченні загроз країні
СВ Войтко, ЯЮ Цимбаленко
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2016
2016
Перспективи розвитку дистанційної освіти в Україні
ЯЮ Цимбаленко
ХІІ Все-укр.наук.конф.студ./молод.вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» 1, 2015
2015
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ЯК ФАКТОРУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА З УРАХУВАННЯМ ПОЛЬСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ
ЯЮ Цимбаленко
Публічне управління та адміністрування, 100-104, 2015
2015
Методичні рекомендації до підготовки та проведення практичних занять для студентів факультету менеджменту та маркетингу напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка …
ЯЮ Цимбаленко
НТУУ «КПІ», 2015
2015
Досвід впроваджен-ня електронного докумен-тообігу в НТУУ "КПІ"
ЯЮ Цимбаленко
Досвід впроваджен-ня електронного докумен-тообігу в НТУУ "КПІ" 1, 126-128, 2014
2014
Керівні принципи державних закупівель в Україні в порівнянні з кра-їнами-членами ЄС
ЯЮ Цимбаленко
Міжнар.наук.-прак.конф. «Актуальні питання сві-тової і національної еко …, 2014
2014
Вдосконалення законодавства України в сфері державних закупівель як чинник розвитку української економіки
ЯЮ Цимбаленко
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2014
2014
12. Актуальні питання автономії та самовряду-вання, як основних прин-ципів управління вищим навчальним закладом: пра-вовий аспект
ЯЮ Цимбаленко
«Актуальні питання пуб-лічного та приватного права» 1 (4), 130-132, 2013
2013
Legal aspects of public procurement management as a mechanism of Ukrainian economic development
ЯЮ Цимбаленко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20