Швиданенко Генефа Олександрівна Shvydanenko Genefa Shvidanenko
Швиданенко Генефа Олександрівна Shvydanenko Genefa Shvidanenko
професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємства
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ОС Федонін, АС Федонин, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999
5601999
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія
ГО Швиданенко, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 192 (1), 2002
2402002
Економіка та організація інноваційної діяльності
І Павленко, Н Гончарова, Г Швиданенко
К.: КНЕУ, 2002
210*2002
Управління капіталом підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
1332006
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування
СФ Покропивний, СМ Соболь, ГО Швиданенко, ОГ Дерев’янко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
1082002
Бізнес-діагностика підприємства
ГО Швиданенко, АІ Дмитренко, АИ Дмитренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
822013
Бізнес–діагностика діяльності підприємства: навч. посібник
ГО Швиданенко
К.: КНЕУ, 2008
82*2008
Бiзнес-дiагностика шдприемства
Г Швиданенко
К.: КНЕУ, 2008
82*2008
Економіка підприємства: підручник
ШГО Грещак, М. Г., Колот, В. М., Наливайко, А. П., Покропивний, С. Ф.
К.: КНЕУ, 2001
36*2001
Теоретико–методичні аспекти впливу управління персоналом на ефективність системи управління підприємством
ІВ Ганза
ЖДТУ, 2011
262011
Сучасна технологiя дiагностики фiнансово-економiчної дiяльностi пiдприємства: монографiя
ГО Швиданенко, ОI Олексюк
252002
Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності
ГО Швиданенко, ОВ Оголь, ВВ Лаврененко, ВВ Лаврененко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1998
231998
Економіка підприємства: підручник
Г Швиданенко, О Федонін, О Мендрул, І Рєпіна
К.: КНЕУ, 2009
21*2009
Економіка підприємства: підручник/за заг. ред. ГО Швиданенко.-Вид. 3-тє, перероб. та доп
НПГ ГО Швиданенко, ВГ Васильков
К.: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2006
21*2006
Інтелектуальні ресурси підприємства, які функціонують у зовнішньому середовищі
ГО Швиданенко, ІЮ Гусєва, ИЮ Гусева
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2012
172012
Санація балансу в системі антикризового управління підприємством
ГО Швиданенко, АІ Дмитренко
Актуальні проблеми економіки, 33-36, 2003
172003
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
ГО Швиданенко
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000
172000
Економіка підприємства. Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц
Г Швиданенко, К Світлана
К.: КНЕУ, 2000
172000
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
ГО Швиданенко
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000
172000
Suchasna tekhnolohiia diahnostyky finansovo-ekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Modern technology of diagnostics of financial and economic activity of the enterprise]
HO Shvydanenko, OI Oleksiuk
Kyiv: KNEU, 2002
152002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20