Вольська А.С.; Volska A. S.
Вольська А.С.; Volska A. S.
доцент кафедри фармакологii з клiнiчною фармакологiею, Терноп
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Enterosorption combined with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity
OO Shevchuk, YY Bodnar, KI Bardakhivska, TV Datsko, AS Volska, ...
Experimental oncology, 2016
82016
Вплив тіотриазоліну й ацетил цистеїну на стан печінки при її ураженні парацетамолом
КА Посохова, АС Вольська, ІА Демчук
Запорожский медицинский журнал, 195-197, 2010
72010
Research of hypoglycemic properties of dry extract of vaccinium myrtillus l.
KI Kurylo, IM Klishch, AS Volska, OZ Barchuk
Medical and Clinical Chemistry, 38-41, 2016
32016
PROOXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE IN THE BODY OF RATS IN SUBCHRONIC DOXORUBICIN TOXICITY AND ENTEROSORPTION AND FILGRASTIM USE (LITERATURE REVIEW AND RESEARCH RESULTS)
OO Shevchuk, AS Volska, OZ Yaremchuk, KI Kurylo, KI Bardakhivska, ...
Ternopil National Medical University, 2019
22019
Експериментальне визначення ефективної дози сухого екстракту козлятника лікарського та його гіпоглікемічних властивостей
ХІ Курило, АС Вольська, ІМ Кліщ
Вісник проблем біології і медицини 4 (2), 2015
22015
Вплив тіотриазоліну та ацетилцистеїну на стан печінки при ураженні парацетамолом
АС Вольська
Вісник проблем біології і медицини, 116-119, 2013
12013
Профілактика гепатотоксичної дії парацетамолу за допомогою тіотриазоліну та ацетилцистеїну
КА Посохова, АС Вольська
Український біофармацевтичний журнал, 42-46, 2012
12012
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ЗАДНІХ КІНЦІВОК ЩУРІВ ПРИ ГОСТРІЙ ІШЕМІЇ, ВИКЛИКАНІЙ НАКЛАДАННЯМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТУРНІКЕТА
AT Televiak, PR Selskyy, IM Klishch, RS Vastyanov, OE Kuziv, AS Volska, ...
Вісник медичних і біологічних досліджень, 60-64, 2020
2020
Optimization of prediction of morphological disorders of skeletal muscles in experimental acute ischemia-reperfusion on the basis of combined changes in lipid peroxidation and …
PR Selskyy, RS Vastyanov, IM Klishch, AT Televiak, AS Volska, KB Kurylo, ...
Journal of Education, Health and Sport 10 (7), 304-317, 2020
2020
INFLUENCE OF PHYTOCOMPOSITIONS ON DYNAMICS OF CHANGES IN BASAL GLYCEMIA AND GLYCEMIA IN ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST IN RATS WITH STREPTOZOTOCIN-NICOTINAMIDE-INDUCED DIABETES …
K Kurylo, L Budniak, A Volska, B Zablotskyy, I Klishch
Georgian medical news, 112, 2020
2020
INFORMATION SYSTEM OF SUMMARY EVALUATION OF KNOWLEDGE OF FOREIGN CITIZENS ON UNDERGRADUATE STAGE OF TRAINING OF DOCTORS
PR Selskyy, AS Volska, IM Klishch, BP Selskyy, ES Buryachkivskyy, ...
Ternopil State Medical University, 2020
2020
ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF THE VESSELS OF THE HAEMOMICROCIRCULATORY BED OF HIND LIMBS OF THE RATS WITH ACUTE ISCHEMIA CAUSED BY ARTERIAL TOURNIQUET APPLICATION
AT Televyak, PR Selskyy, IM Klishch, RS Vastyanov, OY Kuziv, AS Volska, ...
Тернопільський державний медичний університет, 2020
2020
Прооксидантно-антиоксидантний баланс в організмі щурів на тлі субхронічної доксорубіцинової токсичності та застосування ентеросорбції і філграстиму (огляд літератури та …
OO Shevchuk, AS Volska, OZ Yaremchuk, KI Kurylo, KI Bardakhivska, ...
Medical and Clinical Chemistry, 13-22, 2019
2019
MODERN APPROACHES TO THE PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF METABOLIC CHANGES IN DIABETES MELLITUS TYPE 2
KI Kurylo, AS Volska, IM Klishch, BV Zablotskyi
Scientific Issue Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University …, 2019
2019
EFFECT OF PHYTOCOMPOSITION ON THE GOAT'S-RUE AND HALEVIT ON METABOLIC CHANGES IN ANIMALS WITH DEXAMETHASONE-INDUCED INSULIN RESISTANCE
KI Kurylo, AS Volska, IM Klishch, BV Zablotskyi
Ternopil National Medical University, 2019
2019
Дocлiдження впливу фітокомпозицій нa пpoцecи нeфepмeнтaтивнoгo глiкoзилювaння, активність цитолітичних процесів, показники ліпідного обміну тa баланс пероксидного окиснення …
ХІ Курило, ІМ Кліщ, АС Вольська, ЯВ Рожковський, КИ Курило, ...
2019
Сучасні підходи до фармакологічної корекції метаболічних зрушень при цукровому діабеті типу 2
ХІ Курило, АС Вольська, ІМ Кліщ, БВ Заблоцький
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
IMPACT OF NITRIC OXIDE SYNTHESIS MODULATORS ON THE CYTOKINES PROFILE IN EXPERIMENTAL ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
OZ Yaremchuk, KA Posokhova, IP Kuzmak, MI Kulitska, ОО Shevchuk, ...
International Journal of Medicine and Medical Research 5 (2), 113-121, 2019
2019
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ
PR Selskyy, AS Volska, IM Klishch, BP Selskyy, ES Buryachkivskyy, ...
Медична освіта, 46-50, 2019
2019
ДOCЛIДЖЕННЯ впЛИву ФІТОКОМпОзИцІй НA пpOцECИ НEФEpМEНТAТИвНOГO ГЛIКOзИЛювAННЯ, АКТИвНІСТЬ цИТОЛІТИЧНИХ пРОцЕСІв, пОКАзНИКИ ЛІпІДНОГО ОбМІНу ТA бАЛАНС пЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ …
KI Kurylo, IM Klishch, AS Volska, YV Rozhkovskyi
Medical and Clinical Chemistry, 162-168, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20