Радіонова Наталія Йосипівна (Radionova Natalia Yosypivna)
Радіонова Наталія Йосипівна (Radionova Natalia Yosypivna)
Kyiv National University of Technologies
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Security of organizational changes via operational integration: ensuring methodology
S Drobyazko, O Potyshniak, N Radionova, S Paranytsia, Y Nehoda
Journal of Security and Sustainability Issues, 2019
412019
Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку і контролю основних засобів
НЙ Радіонова, ЛМ Ременюк
Ефективна економіка, 2015
242015
Внутрішній аудит, як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства
ІВ Колос, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2013
212013
Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві
МІ Скрипник, ОО Григоревська, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2016
132016
Створення резерву відпусток на підприємстві
НЙ Радіонова, ІР Камінська
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 219-226, 2014
102014
Діагностика ефективності діяльності підприємств.[Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_10_1
АП Гречан, НЙ Радіонова
Grechina. pdf, 2011
102011
Удосконалення методології аудиту основних засобів
НЙ Радіонова, ОМ Бунда
Регіональна бізнес-економіка та управління, 2015
92015
Концептуальна модель внутрішнього аудиту на підприємстві
ІВ Колос, НЙ Радіонова
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», 2013
92013
Облікова політика як методологічна основа управління підприємством
Н Радіонова
Бухгалтерський облік і аудит, 53-60, 2015
82015
Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства
НЙ Радіонова
ступеня канд... економ. наук: спец. 08.00. 04.«Економіка та управління …, 2010
72010
Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці
НЙ Радіонова, ІО Штронда
Міжнародний науковий журнал, 2016
62016
Застосування процесно-орієнтованого підходу для підвищення ефективності діяльності підприємства
Н Радіонова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
62011
Методика формування збалансованої системи показників як інструмента стратегічного управлінського обліку
НЙ Радіонова
Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро-та макрорівні, 2016
52016
Розрахункові операції за допомогою дистанційних банківських послуг: переваги та недоліки
НЙ Радіонова, ВВ Терещук
Ефективна економіка, 2016
42016
Концептуальний підхід до організації та методики проведення аудиту грошових коштів підприємства
НЙ Радіонова, КО Жура
Ефективна економіка, 2017
32017
Роль системи управління витратами в забезпеченні ефективності функціонування підприємства
АП Гречан, НЙ Радіонова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 43-45, 2010
32010
Визначення ознак інноваційного розвитку підприємства
НЙ Радіонова, ГЮ Осеніна
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2010
32010
Управління затратами підприємства у кризових умовах господарювання
НЙ Радіонова
Фінансове забезпечення розвитку суб'єктів підприємництва реального сектору …, 2017
22017
Імплементація стратегічного управлінського обліку на промислових підприємствах
МІ Скрипник, НЙ Радіонова, ММ Матюха
Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му …, 2015
22015
Принципи формування інформаційно-економічного простору стратегічного управлінського обліку
НЙ Радіонова
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20