Радіонова Наталія Йосипівна (Radionova Natalia Yosypivna)
Радіонова Наталія Йосипівна (Radionova Natalia Yosypivna)
Kyiv National University of Technologies
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку і контролю основних засобів
НЙ Радіонова, ЛМ Ременюк
Ефективна економіка, 2015
222015
Внутрішній аудит, як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства
ІВ Колос, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2013
152013
Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві
МІ Скрипник, ОО Григоревська, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2016
82016
Створення резерву відпусток на підприємстві
НЙ Радіонова, ІР Камінська
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
82014
Діагностика ефективності діяльності підприємств.[Електронний ресурс]– Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_10_1
АП Гречан, НЙ Радіонова
Grechina. pdf, 2011
82011
Концептуальна модель внутрішнього аудиту на підприємстві
ІВ Колос, НЙ Радіонова
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», 2013
62013
Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства
НЙ Радіонова
ступеня канд... економ. наук: спец. 08.00. 04.«Економіка та управління …, 2010
62010
Застосування процесно-орієнтованого підходу для підвищення ефективності діяльності підприємства
Н Радіонова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
52011
Удосконалення методології аудиту основних засобів
НЙ Радіонова, ОМ Бунда
Регіональна бізнес-економіка та управління, 2015
42015
Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці
НЙ Радіонова, ІО Штронда
Міжнародний науковий журнал, 2016
32016
Методика формування збалансованої системи показників як інструмента стратегічного управлінського обліку
НЙ Радіонова
Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро-та макрорівні, 2016
32016
Облікова політика як методологічна основа управління підприємством
Н Радіонова
Бухгалтерський облік і аудит, 53-60, 2015
32015
Суттєвість в аудиті в концепції визначення вартості інноваційних проектів
ГБ Титаренко, НЙ Радіонова
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми теорії, методології, організації, 2013
32013
Роль системи управління витратами в забезпеченні ефективності функціонування підприємства
АП Гречан, НЙ Радіонова
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
32010
Визначення ознак інноваційного розвитку підприємства
НЙ Радіонова, ГЮ Осеніна
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2010
32010
Розрахункові операції за допомогою дистанційних банківських послуг: переваги та недоліки
НЙ Радіонова, ВВ Терещук
Ефективна економіка, 2016
22016
Принципи формування інформаційно-економічного простору стратегічного управлінського обліку
НЙ Радіонова
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2015
22015
Аналіз основних змін у податковому законодавстві щодо ПДВ
НЙ Радіонова, ІО Штронда
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2015
22015
Сучасні напрями вдосконалення управління виробничими затратами на підприємстві
НЙ Радіонова
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2019
12019
Вплив механізму виробничого левериджу на управління витратами промислового підприємства
НЙ Радіонова, НИ Радионова
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20