Подписаться
Денис Журавльов
Денис Журавльов
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мазепа: людина політик легенда
ДВ Журавльов
Фоліо, 2007
172007
Визначні битви та полководці української історії
ДВ Журавльов
Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля, 2013
102013
Правовий механізм регулювання звільнення з ініціативи працівника
ЮС Тихонович
Актуальні проблеми держави і права, 408-414, 2014
82014
Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII–першій половині XVIII ст
ДВ Журавльов
ДВ Журавльов, 2003
72003
Усі гетьмани України
ДВ Журавльов
Folio, 2012
62012
Хто є хто в українській історії
Д Журавльов
Family Leisure Club, 2014
32014
100 ключових подій української історії
Д Журавльов
Family Leisure Club, 2014
32014
Адміністративно-правове положення Міністерства юстиції України як суб’єкта державного фінансового моніторингу
ДВ Журавльов
Бюлетень Міністерства юстиції України, 20-22, 2010
22010
Ручна вогнепальна зброя Слобідського козацтва другої половини XVII–ХVII ст
ДВ Журавльов
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна. Історія. Вип, 94, 2004
22004
Слобідські козацькі полки в Семилітній війні (кампанія 1756-1757 рр.)
Д ЖУРАВЛьов
Збірник Харківського історико-філологічного товариства.(Нова серія) 9, 9-17, 2002
22002
Співвідношення кодифікації трудового законодавства з іншими формами систематизації права
ОА Любчик
Форум права, 342–346-342–346, 2014
12014
Сучасні технології на службу суспільству–електронний апостиль перспективний державний електронний сервіс
ДВ Журавльов
Бюлетень Міністерства юстиції України, 7-9, 2014
12014
Боротьба за Слобідську Україну в 1711 р. в контексті військово-політичних планів Пилипа Орлика та Карла XII
ДВ Журавльов
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2007
12007
Затверджено до друку рішенням вченої ради Харківського національного університету імені ВН Каразіна (протокол № 4 від 28 березня 2018 р.) Рецензенти: МО Баймуратов–доктор …
ВР України, НТАН ІСТОРІЯ
2019
проблеми дерЖавотворення за чаСів гетьманування івана мазепи у СучаСній українСькій іСторіографії
В Горобець, І Діптан, Д Журавльов, О Ковалевська, В Сергійчук, ...
Село Жуки—, 5, 2018
2018
УКРАЇНСЬКО-ОСМАНСЬКІ ВІДНОСИНИ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХVІІ СТ. І „ТУРЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ “ГЕТЬМАНА П. ДОРОШЕНКА
ДВ Журавльов
Дриновський збірник 8, 124-131, 2015
2015
Кафедра історії України та її внесок у розвиток українознавчих досліджень
ДВ Журавльов
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
2015
ЮС Тихонович ПРАВОВИй МЕхАНІЗМ РЕгУЛюВАННЯ ЗВІЛьНЕННЯ З ІНІцІАТИВИ ПРАцІВНИКА
ЛІ Антонова, МЙ Бару, БК Бегічев, ВМ Божок, НП Борецька, ...
ББК 67.0 я43 А 437, 408, 2014
2014
Роль дворянства в суспільстві Слобідсько-Української губернії відповідно до" Жалуваної грамоти дворянству" 1785 р.
ДВ Журавльов, ВО Солодкіна
НТУ" ХПІ", 2014
2014
Шотландські наймані вояки в Україні XVI–XVII ст.(до питання про ранні україно-шотландські зв’язки)
ДВ Журавльов
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20