; Chonka I.I.
; Chonka I.I.
..
ϳ tdmu.edu.ua
г
˲Ͳ IJί Ͳ
,
³ , 2013
22013
, , ,
㳿, 72-75, 2014
12014
,
, , Գ
, 63-65, 2010
12010
͖
, , , , ...
- , 8, 2007
12007
,
س, , , ò '
³ , 61-64, 2002
12002
Ҳ ˲ ղòߔ -
, , , , , ...
Ternopil State Medical Universit, 2015
2015
Ͳ ز ղò 1 ϲ Ͳ Ͳ O Ȕ
, , , , , ...
Medical education, 2015
2015
, , ,
, 72-75, 2014
2014
Modern Approaches to the Choice of Treatment Regimen for Diabetic Foot Syndrome Complications
IY Dzyubanovsky, II Chonka, YM Futuyma, MY Kritsak
UKRAINIAN JOURNAL OF SURGERY, 72-75, 2014
2014
Ͳ ز ղò 1 ϲ Ͳ Ͳ O Ȕ
, , , ² , , ...
, 2012
2012
-
, , , ,
- , 2012
2012
ij
, , ,
. 6, 2011
2011
ij
, , , , , ...
. 6, 2011
2011
Ҳ ˲ ղòߔ -
, , , ² , , ...
, 2011
2011
, , ,
, 101-104, 2009
2009
,
LYA KOVALCHUK, II CHONKA, DB FIRA
ղò, 63, 0
2 (25) 2014
, , ,
ֲ ղò
س, , , ò '
, 25, 0
Àìáóëàòîðíå ë³êóâàííÿ, îñîáëèâîñò³ ïåðåäîïåðàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè òà àâòîäåðìîïëàñòèêà â ë³êóâàíí³ òðîô³÷ íèõ âèðàçîê âåíîçíîãî ãåíåçó
LYA KOVALCHUK, II CHONKA, DB FIRA
ղò, 63, 0
Äî ïèòàííÿ ë³êóâàííÿ àíàåðîáíî¿ íåêëîñòðèä³àëüíî¿ ³íôåêö³¿ ìÿêèõ òêàíèí ó õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³àáåò
, , ,
ղò, 0
. .
1–20