Подписаться
Наталия Лоханова, Наталія Лоханова, Nataliya Lokhanova
Наталия Лоханова, Наталія Лоханова, Nataliya Lokhanova
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку
Н Лоханова
Економіст 2, 52-56, 2005
1222005
Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень
НО Лоханова
Грінь Д.С., 2012
532012
Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи
НО Лоханова
Вісник соціально-економічних досліджень, 50-56, 2012
402012
Облікова політика як інструмент управління економічною безпекою компанії
НО Лоханова
Інвестиції: практика та досвід, 12-16, 2014
252014
Состав показателей интегрированной корпоративной отчетности–возможный подход к структуризации
НА Лоханова
Современные проблемы науки и образования, 456-456, 2012
222012
КОРПОРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ І СВІТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ—ВИМОГИ ІНВЕСТОРІВ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ / CORPORATE REPORTING IN UKRAINE AND THE WORLD IN THE CONTEXT OF …
НО Лоханова
Журнал “Економіка та держава”-наукове фахове видання України з питань економіки, 2014
19*2014
Intehratsiini protsesy v obliku v umovakh instytutsionalnykh peretvoren [Integration into account in terms of institutional change]
NO Lokhanova
Kherson: Hrin DS, 2012
182012
Бухгалтерський облік
ВФ Максімова
Одеса: ОНЕУ, 2012
182012
Система управлiння станом економiчної безпеки пiдприємства: проблемнi питання, концепцiя розвитку
Н Лоханова
Економiст., 52, 2005
162005
Iнтеграцiйнi процеси в облiку в умовах iнституцiональних перетворень: монографiя
НО Лоханова
Херсон: Грiнь ДС, 2012
142012
Інформаційне забезпечення системи управління економічною стійкістю підприємств
НО Лоханова
КНТУ, 2005
132005
Проблеми обліку і контролю трансакційних витрат у системі управління економічною стійкістю підприємств
Н Лоханова
ТНЕУ, 2012
112012
Поглиблення інтеграційних процесів як напрям розвитку облікової системи в управлінні економічною стійкістю підприємств
НО Лоханова
Ефективна економіка, 2014
102014
Systema upravlinnia stanom ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: problemni pytannia, kontseptsiia rozvytku
N Lokhanova
Ekonomist, 52-56, 2005
102005
Класифікація та оцінка фінансових інструментів–огляд змін у зв’язку з оновленням МСФЗ 9 (IFRS 9)
Н Лоханова
Бухгалтерський облік і аудит, 16-22, 2014
92014
Проблеми обліку забезпечень в системі управління економічною стійкістю підприємств
НО Лоханова
Вісник ОНУ, 2014
82014
Податкове навантаження в Україні як чинник впливу на стан економічної стійкості підприємств
Н Лоханова
Економіст, с.46-49, 2012
82012
ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД
Н Лоханова
82012
Облік та контроль витрат на обслуговування виробництва і управління
НО Лоханова
Одеса: ОДЕУ, 81-83, 1998
81998
Облік виручки по договорах з клієнтами—нові підходи до визнання відповідно до МСФЗ 15
НО Лоханова
Інвестиції: практика та досвід, 38-41, 2014
72014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20