Follow
Хвесик Михайло Артемович Khvesyk Mykhailo
Title
Cited by
Cited by
Year
Національна парадигма сталого розвитку України
БЄ Патон, МА Хвесик, та ін.
К.: Державна установа Інститут економіки природокористування та сталого…, 2012
321*2012
Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: Монографія
МА Хвесик, ВА Голян
К.: Кондор 480, 2007
2972007
Економіко-правове регулювання природокористування
МА Хвесик, ЛМ Горбач, ЮП Кулаковський
Kondor, 2004
2342004
Економіка природокористування: підручник
МА Хвесик, та ін.
К.: Компринт, 2013
226*2013
Економіка природокористу-вання: підручник
МА Хвесик
К.: Аграр Медіа Груп, 2013
220*2013
Економіка природокористування: підручник
МА Хвесик, у співавторстві
Компринт, 2013
220*2013
Економіка природокористування: підручник
МА Хвесик, у співавторстві
Аграр Медіа Груп, 2012
220*2012
Економіка природокористування: Навч. посібник
НС Макарова, ЛД Гармідер, ЛВ Михальчук
К.: Центр учбової літератури 322, 2007
1472007
Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва
МЙ Малік, МА Хвесик
Економіка АПК 5, 3-12, 2010
1272010
Інституціональне забезпечення землекористування: теорія і практика: Монографія
МА Хвесик, ВА Голян
К.: Книжкове вид-во НАУ, 260, 2006
1252006
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацкий, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Проблемы устойчивого социально-экономического развития северозападного Причерноморья
МА Хвесик
Международный симпозиум Управление и охрана побережий северо-западного…, 1996
113*1996
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: навч. посіб.
МА Хвесик, ЛМ Горбач, ПП Пастушенко
К.: Кондор, 279-296, 2005
1102005
Екологія
СІ Дорогунцов, КФ Коценко, ОК Аблова, ДЯ Хусаїнов, МН Хвесик, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006
992006
Парадигмальний поглядний концент сталого розвитку України
МА Хвесик
Економіка України, 4-12, 2012
892012
Інституціональні трансформації та фінансово-економічне регулювання землекористування в Україні: монографія
МА Хвесик, ВА Голян, АІ Крисак
К.: Кондор, 342-249, 2007
852007
Стратегічні імперативи раціонального природокористування в контексті соціально-економічного піднесення України:[монографія]
МА Хвесик
Донецьк: ТОВ Юго-Восток, ЛТД, 2008
832008
Екосередовище і сучасність. Т. 1. Природне середовище у сучасному вимірі: Монографія
СІ Дорогунцов, МА Хвесик, ЛМ Горбач, ПП Пастушенко
К.: Кондор 424, 123, 2006
822006
Стратегічні імперативи раціоналізації землекористування в контексті соціально-економічного піднесення України
МА Хвесик
11- річні збори Всеукр. Конгресу вчених-аграрників. К., УААН, ННЦ Інст…, 2009
742009
Економічна оцінка природних ресурсів: основні методологічні підходи
МА Хвесик, НВ Збагерська
Рівне: Вид-во РДТУ, 2000
732000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20