Володимир Наумчук (Volodymyr Naumchuk)
Володимир Наумчук (Volodymyr Naumchuk)
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор
В Наумчук
Гриф (лист № 1/11-8611 від 14 жовтня 2009 р.), 160, 2010
942010
Теоретико-методичні основи навчання спортивним іграм: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл
В Наумчук
Гриф (лист № 1/11 – 7509 від 20.05.2014 р.), 180, 2014
20*2014
Словник-довідник основних термінів і понять з теорії та методики фізичного виховання і спорту
В Наумчук
Тернопіль: Підручники і посібники, 2004
152004
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я: теорія та методика:[монографія]
ЛІ Іванова
НПУ імені М П. Драгоманова, 2013
10*2013
Profesiina pidhotovka maibutnikh vchyteliv fizychnoi kultury v protsesi samostiinoi roboty zi sportyvnykh ihor
VI Naumchuk
Candidate’s thesis, 2002
62002
Педагогічні умови вдосконалення технічної підготовки юних футболістів
В Наумчук
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві / Зб …, 2008
32008
Characterization of the Four-Stage Structure of the Process of Learning Motor Actions in Sports Games
V Naumchuk
International Journal of Human Movement and Sports Sciences 7 (4), 81-88, 2019
22019
«Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
ВІ Наумчук, ММ Наумчук, НЯ Коник
22019
Theoretical and methodical bases of teaching sports games
V Naumchuk
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018
22018
Використання рухливих і навчальних ігор у процесі спортивної підготовки юних футболістів
В Наумчук
Слобожанський науково-спортивний вісник, 47 - 52, 2018
2*2018
Формування професійних умінь у майбутніх учителів фізичної культури засобами спортивних ігор
В Наумчук
ТОВ «Планер», 2017
22017
Педагогічна класифікація рухливих ігор
ВІ Наумчук
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 35-40, 2010
22010
Рухливі ігри у гендерному вихованні молодших школярів
В Наумчук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
22008
Принципи професійної підготовки фахівців фізичної культури та спорту в умовах реалізації ідей Болонського процесу
В Наумчук
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві /Зб …, 2005
22005
Характеристика завдань для самостійної роботи студентів факультетів фізичного виховання зі спортивно-педагогічних дисциплін
В Наумчук
Рецензенти, 137, 2003
22003
Самостійна робота зі спортивних ігор як засіб формування основ професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури
В Наумчук
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія …, 2001
22001
The Game as an Interdisciplinary Phenomenon of Science (Philosophical Aspect)
V Naumchuk
Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society 1 (49), 36-43, 2020
12020
Model of Professional Training of Future Teachers of Physical Culture in The Process of Self-Working in Sports Games
V Naumchuk
International Journal of Applied Exercise Physiology 8 (3.1), 35-41, 2019
12019
«Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
ВІ Наумчук, ММ Наумчук
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 06 …, 2018
12018
Становлення феномену гри з античних часів до епохи Відродження
В Наумчук
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20