Олена Миколаївна Семеног /Оlena Semenog (ORCID iD 0000-0002-8697-8602;  ResearcherID:      E-2994
Олена Миколаївна Семеног /Оlena Semenog (ORCID iD 0000-0002-8697-8602; ResearcherID: E-2994
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ф-т іноземної та слов’янської філології, Кафедра української мови
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія
ОМ Семеног
Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ 403, 2005
2772005
Культура наукової української мови: навчальний посібник
ОМ Семеног
Vydavnychyĭ t︠s︡entr" Akademii︠a︡", 2012
1702012
Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури у 80-х роках ХХ століття
О Семеног
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
992005
Український фольклор
ОМ Семеног
ГДПУ, 2004
512004
Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 04 …
СО Сидоренко В.
К, 2013
352013
Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника: навчальнометодичний посібник
О Семеног
Київ–Глухів: РВВ ГДПУ, 2003
352003
Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки)
ОМ Семеног
272007
Академічна лекція як професійний комунікативний феномен
ОМ Семеног
232011
Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти
СОМ Солдатенко М.М.
АПН, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Глухів. держ. пед. ун-т ім …, 2008
23*2008
Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury [Professional training of future teachers of the Ukrainian language and literature]
OM Semenoh
Sumy: VVP «Mriia-1» TOV [in Ukrainian], 2005
222005
Професiйна пiдготовка майбутнiх учителiв української мови i лiтератури: монографiя
ОМ Семеног
222005
Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів педагогічних університетів: Навч.-метод. посіб.
ОМ Семеног
К.-Глухів: РВВ ГДПУ, 2002
212002
Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика
ЛН О. Семеног
Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015
202015
Текст як об'єкт лінгводидактики в аспекті проблеми мовної освіти
СО Мацько Л.
Вісник Черк. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. 54, 12-18, 2004
182004
Фахова практика вчителя-словесника: навч. посіб.
ОМ Семеног, ЛО Базиль, ТІ Дятленко
Луганськ: Ноулідж, 2011
152011
Лексикографічна компетенція як показник мовної культури особистості
ОМ Семеног
Українська література в загальноосвітній школі., 41-44, 2008
152008
Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету
ОМ Семеног, МП Вовк
Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
142016
Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ – перше десятиліття ХХІ ст.): теорія і практика
СОМ Вовк М.П.
К.: Ін-т обдарованої дитини, 2014
142014
Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки
БЛ Семеног О.
Фенікс, 2008
142008
Мовне родинознавство (виховний потенціал лінгвокультури рідного краю)
ОМ Семеног
Редакційно-видавничий відділ Глухівського державного педагогічного університету., 2003
142003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20