Подписаться
Олена Семеног  /  О.М.Семеног / Оlena Semenog  / O.Semenoh / ORCID ID:0000-0002-8697-8602
Олена Семеног / О.М.Семеног / Оlena Semenog / O.Semenoh / ORCID ID:0000-0002-8697-8602
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ф-т іноземної та слов’янської філології, Кафедра української мови і
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія
ОМ Семеног
Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ 403, 2005
3312005
Культура наукової української мови: навчальний посібник
ОМ Семеног
Vydavnychyĭ t︠s︡entr" Akademii︠a︡", 2012
2002012
Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури у 80-х роках ХХ століття
О Семеног
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
1372005
Український фольклор
ОМ Семеног
ГДПУ, 2004
662004
Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки)
ОМ Семеног
452007
Культура наукової української мови
ОМ Семеног
Київ: Академія, 121, 2010
442010
Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 04 …
СО Сидоренко В.
К, 2013
422013
Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів педагогічних університетів
ОМ Семеног
Глухів: РВВ ГДПУ, 2002
372002
Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury [Professional training of future teachers of the Ukrainian language and literature]
OM Semenoh
Sumy: VVP «Mriia-1» TOV [in Ukrainian], 2005
352005
Formation of Media Educational Skills of a Future Teacher in the Professional Training
O Semenog, O Semenikhina, P Oleshko, R Prima, O Varava, R Pykaliuk
Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala 12 (3), 219-245, 2020
342020
Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника: навчальнометодичний посібник
ОМ Семеног
Київ–Глухів: РВВ ГДПУ, 2003
342003
Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика
ЛН О. Семеног
Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015
292015
Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти
СОМ Солдатенко М.М.
АПН, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Глухів. держ. пед. ун-т ім …, 2008
29*2008
Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету
ОМ Семеног, МП Вовк
Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
282016
Академічна лекція як професійний комунікативний феномен
ОМ Семеног
262011
Професiйна пiдготовка майбутнiх учителiв української мови i лiтератури: монографiя
ОМ Семеног
252005
Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury (v umovakh pedahohichnoho universytetu)[The system of professional training of future teachers …
OM Semenoh
Doctoral diss.). Institute of Pedagogy and Psychology of Vocational …, 2005
242005
Текст як об'єкт лінгводидактики в аспекті проблеми мовної освіти
СО Мацько Л.
Вісник Черк. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. 54, 12-18, 2004
24*2004
Формування умінь візуалізувати начальний матеріал у майбутніх учителів фізики: результати педагогічного експерименту
ОВ Семеніхіна, АО Юрченко, ОМ Удовиченко
Физико-математическое образование, 122-128, 2020
222020
Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів: аксіологічний підхід
ОМ Семеног
Educational Dimension 38, 266-270, 2013
222013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20