Подписаться
Олена Семеног  /  О.М.Семеног / Оlena Semenog  / O.Semenoh / ORCID ID:0000-0002-8697-8602
Олена Семеног / О.М.Семеног / Оlena Semenog / O.Semenoh / ORCID ID:0000-0002-8697-8602
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ф-т іноземної та слов’янської філології, Кафедра української мови і
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія
ОМ Семеног
Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ 403, 2005
3522005
Культура наукової української мови: навчальний посібник
ОМ Семеног
Vydavnychyĭ t︠s︡entr" Akademii︠a︡", 2012
2572012
Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури у 80-х роках ХХ століття
О Семеног
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
1492005
Український фольклор
ОМ Семеног
ГДПУ, 2004
692004
Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки)
ОМ Семеног
492007
Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 04 …
СО Сидоренко В.
К, 2013
452013
Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury [Professional training of future teachers of the Ukrainian language and literature]
OM Semenoh
Sumy: VVP «Mriia-1» TOV [in Ukrainian], 2005
422005
Formation of Media Educational Skills of a Future Teacher in the Professional Training
O Semenog, O Semenikhina, P Oleshko, R Prima, O Varava, R Pykaliuk
Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala 12 (3), 219-245, 2020
402020
Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів педагогічних університетів
ОМ Семеног
К.-Глухів: РВВ ГДПУ, 2002
382002
Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника: навчальнометодичний посібник
ОМ Семеног
Київ–Глухів: РВВ ГДПУ, 2003
362003
Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика
ЛН О. Семеног
Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015
302015
Академічна лекція як професійний комунікативний феномен
О Семеног
Естетика і етика педагогічної дії, 91-101, 2011
292011
Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти
СОМ Солдатенко М.М.
АПН, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Глухів. держ. пед. ун-т ім …, 2008
29*2008
Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету
ОМ Семеног, МП Вовк
Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
282016
Текст як об'єкт лінгводидактики в аспекті проблеми мовної освіти
СО Мацько Л.
Вісник Черк. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. 54, 12-18, 2004
27*2004
Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury (v umovakh pedahohichnoho universytetu)[The system of professional training of future teachers …
OM Semenoh
Doctoral diss.). Institute of Pedagogy and Psychology of Vocational …, 2005
262005
Професiйна пiдготовка майбутнiх учителiв української мови i лiтератури: монографiя
ОМ Семеног
242005
Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів: аксіологічний підхід
ОМ Семеног
Educational Dimension 38, 266-270, 2013
232013
Формування умінь візуалізувати начальний матеріал у майбутніх учителів фізики: результати педагогічного експерименту
ОВ Семеніхіна, АО Юрченко, ОМ Удовиченко
Физико-математическое образование, 122-128, 2020
222020
Лексикографічна компетенція як показник мовної культури особистості
ОМ Семеног
Українська література в загальноосвітній школі., 41-44, 2008
212008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20