(Library)
(Library)
/ Borys Grinchenko Kyiv University
ϳ kubg.edu.ua
г
: ࠅ, 2019
2019
- ( 8 18.04. 2019)
,
2019
ֲ˲ֲ ò ̲ ˲
,
24 (1 (21)), 155-171, 2019
2019
Ѳò òί Ѳ : ² ί Ҳ ί ̲Ҳ
-, 2018
2018
:
㳿 , 2018
2018
, ,
, 2017
2017
˳
˳ . , 108-112, 2015
2015
- 20- 30- XX .:
, 27-32, 2015
2015
Óêðà¿ íñüêà ë³òåðàòóðíî-õóäîæíÿ ïåð³îäèêà 20-õïåðøî¿ ïîëîâèíè 30-õ ðîê³â ÕÕ ñò.: äæåðåëîçíàâ÷ èé òà ³ñòîð³îãðàô³÷ íèé àñïåêòè
Êàòàëîã³çàö³ÿ ðåñóðñ³â Iíòåðíåòó çà äîïîìîãîþ Äóáë³íñüêîãî ÿäðà ìåòàäàíèõ, 26, 2015
2015
(19281929 .) :
, 526-534, 2014
2014
˲ (19271928 .)
³ 쳿 , 177-184, 2014
2014
- '
, 299-305, 2012
2012
̲Ͳ ² , IJ , 123, 2012
2012
² : Ͳ Ͳ
-36 : - ࠅ, 0
. .
⳺, , , , , ...
ʻ Ҳ ί в 19201930 .
. .
1–16