Новікова Ірина Едуардівна / Iryna Novikova
Новікова Ірина Едуардівна / Iryna Novikova
Verified email at univ.kiev.ua
TitleCited byYear
Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст.: структура та функціональне призначення
ІЕ Новікова
Історія народного господарства та екон. думки України, С. 172–180, 2007
92007
Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ІЕ Новікова
спец. 08.00. 01/КНУ, 2009
82009
Формування та реалізація державної політики реґіонального розвитку
ІВ Новікова
з держ. упр.: 25.00. 02/Новікова ІВ–Донецьк: Донец. держ. ун-т упр., 2008.–20 с, 2008
7*2008
Передумови виникнення банківської системи ринкового типу в Україні в другій половині ХІХ століття
ІЕ Новікова
Формування ринкових відносин в Україні, 78, 2007
52007
З історії становлення вітчизняної банківської системи ринкового типу у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст
ІЕ Новікова
Актуальні проблеми економіки, 3-9, 2006
52006
European orientation of the economy of ukraine: historical features and current trends in the context of strategic decisions
I Novikova
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics., 2016
42016
Зарубіжний досвід розвитку освітнього кредиту як фактор покращення фінансового стану ВНЗ в Україні
ІАЛ І.Е. Новікова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, С. 492-501, 2013
22013
Економічна освіта як інституційна основа розвитку банківського сектору в рамках ринкового економічного простору в Україні: досвід історичного минулого
ІЕ Новікова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія…, 2011
22011
Формування якісної економічної освіти у контексті ринкової трансформації банківської системи на теренах України наприкінці ХІХ–на початку ХХ століття
І Новікова
Вісник НБУ, 49-53, 2011
22011
Функціонування сільських банків на українських теренах та їх роль у формуванні вітчизняного господарства ринкового типу (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
ІЕ Новікова
Вісник Національного банку України, С. 36-39, 2008
22008
The entrepreneurial university as imperative for implementation of the strategy of integration into the system of European knowledge transfer: the Ukrainian experience
IE Novikova, Z Huiyu, OR Bediukh
Scientific bulletin of Polissia, 2 (14), 1, 2018
12018
Academic Capitalism: Development Trends in Ukraine and European Practice
OK Iryna Novikova, Victor Martyniuk, Alexander Bediukh
Marketing and Management of Innovations, 27-44, 2018
1*2018
On the way to European integration: measures for efficient social and economic transformation of the educational market in Ukraine
SMB V.L. Osetskiy, I.E. Novikova
Financial and credit activity-problems of theory and practice, 451-460, 2018
12018
Європейська орієнтація економіки України: історичні особливості та сучасні тенденції у контексті реалізації стратегічних рішень
ІЕ Новікова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія…, 2016
12016
Курс лекцій Управління змінами
НІ Е.
US Patent 60,197, 2015
1*2015
Інститут інтелектуальної власності та його роль у розвитку ВНЗ
ІЕ Новікова
Інтелектуальна власність у науково-дослідних та вищих навчальних закладах…, 2011
12011
The framing of Russia’s involvement in foreign conflicts: A case study of the government-media nexus regarding Ukraine and Syria
I NOVIKOVA
2018
STARTUPS AND SPINOFFS AS FACTORS OF THE ACADEMIC BUSINESS DEVELOPMENT: THE FOREIGN EXPERIENCE AND THE UKRAINIAN PROSPECTS
IE Novikova, V Osetskiy, KA Alekseieva
НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ, 77, 2018
2018
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯК ІМПЕРАТИВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ: ДОСВІД УКРАЇНИ
IE Novikova, Z Huiyu, AR Bedyuh
Науковий вісник Полісся 1 (2 (14)), 222-231, 2018
2018
The entrepreneurial university as imperative for implementation of the strategy of integration into the system of European knowledge transfer: the Ukrainian experience
ІЕ Новікова, ОР Бедюх, Ч Хуіюй
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20