Большакова Анастасія Миколаївна (Bolshakova Anastasiia)
Большакова Анастасія Миколаївна (Bolshakova Anastasiia)
Харківська державна академія культури (Kharkiv State Academy of Culture)
Подтвержден адрес электронной почты в домене ic.ac.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особистісна реалізованість людини в онтогенезі
АМ Большакова
АМ Большакова, 0
24
Психологія особистісної реалізованості суб’єкта життєвого шляху: монографія
АМ Большакова
Запоріжжя: КПУ, 2011
202011
Опитувальник життєтворчих здібностей
АМ Большакова
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
82010
Фрустраційна толерантність як складова психологічної готовності пожежних до професійної діяльності в екстремальних умовах
АМ Большакова
Анастасія Миколаївна Большакова, 2000
82000
Психологічне благополуччя та особливості ставлення до оточуючих у курсантів ВНЗ МВС України/Анастасія Большакова
А Большакова
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, 206-210, 2013
72013
Опитувальник особистісної реалізованості
АМ Большакова
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: зб. ст …, 2010
62010
Особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій та часові перспекти-ви осіб юнацького віку
АМ Большакова
Наука і освіта, 17-21, 2013
32013
Екзістенційна фрустрація та суб’єктивна картина життєвого шляху особистості
АМ Большакова
Вісник Харківського нац. пед. ун-ту ім. ГС Сковороди. Серія: Психологія: зб …, 2008
32008
ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ В СТРУКТУРІ СТАВЛЕННЯ ДО СВІТУ В ОСІБ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ ОСОБИСТОСТІ
АМ Большакова, ТО Перевозна, ОМ Харцій, ІО Віденєєв
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2018
22018
РОЗВИТОК ЖИТТЄТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК ФАКТОР ПОДОЛАННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ВИЧЕРПАНОСТІ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
АМ Большакова
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ, 103, 2017
22017
Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу та життєстійкість особистості
АМ Большакова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2014
22014
Структурні особливості емоційної сфери спортсменів-волейболістів із різними стратегіями копінгу
АМ Большакова, ЮІ Гулий
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2014
22014
Інноваційний потенціал та система самосприйняття і самоставлення студентів у професійній сфері
АМ Большакова
Вісник Одеського національного університету. Психологія, 347-353, 2012
22012
Психобіографічні характеристики в контекстіпсихологічногоблагополуччяособистості
АМ Большакова
Наука і освіта, 2009
22009
Features of subjective vision of life journey as predictors of personal potential exhaustion
A Bolshakova
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2018
12018
чАСОВІ ПеРСПеКТиВи ТА САМОСТАВлеННя СТуДеНТІВ у ПРОФеСІйНІй СФеРІ
АМ Большакова
ЗАГАльНА ПСихОлОГІя, ІСТОРІя ПСихОлОГІї, 62, 2017
12017
До питання дослідження емоційно-особистісних тенденцій в аномальних особистостей з протиправною поведінкою
AM Bolshakova, TO Perevozna, IO Videnieiev, OM Khartsii
Law and Safety 65 (2), 126-130, 2017
12017
Психологічний аналіз феноменів самоздійснення особистості
АМ Большакова
Молодий вчений, 206-209, 2015
12015
Часові перспективи та життєтворчий потенціал особистості
АМ Большакова
Вісник Одеського національного університету. Психологія, 38-44, 2013
12013
Особистісна реалізованість і ставлення студентів до себе у професійній сфері
АМ Большакова
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20