Підписатись
Олександр  Миколайович Левченко (Oleksandr Mykolayovych Levchenko)
Олександр Миколайович Левченко (Oleksandr Mykolayovych Levchenko)
д.е.н., проф., Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професіональний потенціал: регуляторні механізми інноваційного розвитку. Монографія
ОМ Левченко
Кіровоград: КОД, 375, 2009
97*2009
Економіка знань: управління розвитком людських ресурсів Великобританії
ОМ Левченко
К.: Видавничий дім „Корпорація, 143, 2005
75*2005
Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати
ШВМ Левченко О.М. , Богиня Д.П., Куліков Г.Т.
К.: Інститут економіки НАНУ, 2001
652001
Управління якістю трудового потенціалу регіону: монографія
ОМ Левченко
Кіровоград: Код, 2002
56*2002
Сучасна безперервна професійна освіта та підготовка кадрів в Україні: основні проблеми та напрями трансформації в контексті міжнародного досвіду
О Левченко
Україна: аспекти праці, 30-35, 2006
552006
Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація
ОМ Левченко, ОВ Ткачук, ІО Царенко
38*2017
The impact of higher education on national economic and social development: comparative analysis
O Levchenko, A Levchenko, O Horpynchenko, I Tsarenko
372017
Якість трудового потенціалу як визначальна умова конкурентоспроможності робочої сили
О Левченко
Україна: аспекти праці, 12-16, 1999
231999
Metodychni pidkhody do otsiniuvannia innovatsiinoho potentsialu rehioniv v konteksti formuvannia innovatsiino-intehrovanykh struktur [Methodical approaches to the assessment of …
OM Levchenko, OV Tkachuk
Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu …, 2017
19*2017
Profesionalnyi potentsial: rehuliatorni mekhanizmy innovatsiinoho rozvytku: monohrafiia [Professional potential: regulatory mechanisms of innovation development: monograph]
OM Levchenko
Kirovohrad: RCD [in Ukrainian], 2009
192009
Управління якістю на підприємстві. Навчальний посібник
ОМ Левченко, ВА Петренко, ЄС Шубін
КДТУ, Кіровоград, 2004
17*2004
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОМ Левченко, ДД Плинокос, ОВ Ткачук
Держава та регіони. Економіка та підприємництво, 3-9, 2015
162015
Експорт освітніх послуг вищими навчальними закладами України у вимірі глобалізаційних процесів
ОМ Левченко, ДД Плинокос
ЕКОНОМІКА: РЕАЛІЇ ЧАСУ, 210-216, 2015
15*2015
The Impact of Lifelong Learning on the Country’s Development in Dimension of Innovative Oriented Economy: Comparative Analysis
O Levchenko, A Levchenko, O Horpynchenko, I Tsarenko
142018
Стратегічні аспекти розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні: основні складові та сучасний інструментарій
ОМ Левченко, ОВ Ткачук
ЦНТУ, 2017
122017
Liudskyi kapital yak chynnyk innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Human capital as a factor of innovative development of national economy of Ukraine]
OM Levchenko, DD Plynokos, OV Tkachuk
Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo–State and regions …, 2015
122015
Системний підхід як методологічний напрям дослідження
ОМ Левченко
Стратегія розвитку України, 403-410, 2007
122007
Strategic priorities of innovative development of Ukraine in the context of the global world tendencies
O Levchenko, O Tkachuk, I Tsarenko
OKTAN PRINT sro, 2019
102019
Theory and practice of the financial regulation relevant to innovative development of high school
ОМ Левченко, ХМ Хаідура
International Journal of Management (IJM) 6 (10), 01-08, 2015
10*2015
The Role of Universities in Cluster development of Countries’ Economy
O Levchenko, I Tsarenko
92017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20