Олександр  Миколайович Левченко (Александр Николаевич Левченко, Oleksandr Mykolayovych Levchenko)
Олександр Миколайович Левченко (Александр Николаевич Левченко, Oleksandr Mykolayovych Levchenko)
д.е.н., проф., Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Професіональний потенціал: регуляторні механізми інноваційного розвитку. Монографія
ОМ Левченко
Кіровоград: КОД, 275-276, 2009
96*2009
Економіка знань: управління розвитком людських ресурсів Великобританії
ОМ Левченко
К.: Видавничий дім „Корпорація, 116, 2005
70*2005
Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати
ШВМ Левченко О.М. , Богиня Д.П., Куліков Г.Т.
К.: Інститут економіки НАНУ, 2001
562001
Управління якістю трудового потенціалу регіону: монографія
ОМ Левченко
Кіровоград: Код, 2002
52*2002
Сучасна безперервна професійна освіта та підготовка кадрів в Україні: основні проблеми та напрями трансформації в контексті міжнародного досвіду
О Левченко
Україна: аспекти праці, 30-35, 2006
482006
The Impact of Higher Education on National Economic and Social Development: Comparative Analysis
OM LEVCHENKO, AO LEVCHENKO, OV HORPYNCHENKO, ...
Editorial Board, 15, 0
21
Якість трудового потенціалу як визначальна умова конкурентоспроможності робочої сили
О Левченко
Україна: аспекти праці, 12-16, 1999
201999
Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація
ОМ Левченко, ОВ Ткачук, ІО Царенко
19*2017
Metodychni pidkhody do otsiniuvannia innovatsiinoho potentsialu rehioniv v konteksti formuvannia innovatsiino-intehrovanykh struktur [Methodical approaches to the assessment of …
OM Levchenko, OV Tkachuk
Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu …, 2017
14*2017
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОМ Левченко, ДД Плинокос, ОВ Ткачук
Держава та регіони. Економіка та підприємництво, 3-9, 2015
112015
Управління якістю на підприємстві. Навчальний посібник
ОМ Левченко, ВА Петренко, ЄС Шубін
КДТУ, Кіровоград, 2004
11*2004
Системний підхід як методологічний напрям дослідження
ОМ Левченко
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право).-2007.-Вип, 1-2, 2007
102007
Стратегічні аспекти розвитку інноваційно-інтегрованих структур в Україні: основні складові та сучасний інструментарій
ОМ Левченко, ОВ Ткачук
ЦНТУ, 2017
92017
Theory and practice of the financial regulation relevant to innovative development of high school
ОМ Левченко, ХМ Хаідура
International Journal of Management (IJM) 6 (10), 01-08, 2015
9*2015
Дослідження проблеми інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні
МГ Пивоваров, ОМ Левченко
82010
The impact of cluster development on the countries’ national competitiveness
O Levchenko, O Tkachuk, I Tsarenko
72017
Liudskyi kapital yak chynnyk innovatsiino horozvytku natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Human capital as a factor of innovative development of national economy of Ukraine]
OM Levchenko, DD Plynokos, OV Tkachuk
Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo–State and Regions …, 2015
72015
Трансфер сучасних знань як чинник забезпечення високої якості підготовки кадрів з вищою освітою в умовах формування інноваційної моделі економіки
ОМ Левченко, ВО Жукова
КНТУ, 2011
72011
Profesionalnyi potentsial: rehuliatorni mekhanizmy innovatsiinoho rozvytku: monohrafiia [Professional potential: regulatory mechanisms of innovation development: monograph]
OM Levchenko
Kirovohrad: RCD [in Ukrainian], 2009
72009
Strategic priorities of innovative development of Ukraine in the context of the global world tendencies
O Levchenko, O Tkachuk, I Tsarenko
OKTAN PRINT sro, 2019
62019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20