Гриценко Андрей Андреевич ; Гриценко А., Grytsenko A.; Hrytsenko A.; Gricenko A.
Гриценко Андрей Андреевич ; Гриценко А., Grytsenko A.; Hrytsenko A.; Gricenko A.
Член-корреспондент НАН Украины, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины
Verified email at ief.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія і політика довгострокового розвитку/За ред. акад. НАН України ВМ Гейця
Е України
К.: Ін-т екон. прогнозув 265, 2003
8162003
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч.–Ч. 2/за ред. ВМ Гейця, АА Мазаракі
ААГ ВМ Геєць, АА Мазаракі
Київ. нац. торг.-екон. ун-т,, 2008
1532008
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2019
1202019
Капіталізація економіки України
ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2007
111*2007
Развитие форм обмена, стоимости и денег
АА Гриценко
Основа, 2005
1092005
Экономическая теория: курс лекций
ЕМ Воробьев
М.: Эксмо, 2010
106*2010
Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики
А Гриценко, Т Кричевська
Вісник НБУ, 8-19, 2006
862006
Рыночная инфраструктура: сущность, функции, строение
А Гриценко, В Соболев
Экономика Украины, 35-44, 1998
84*1998
Капитализация и социализация экономики в ретроспективе и перспективе
АА Гриценко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2009_ 15, 2009
822009
Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія/[Геєць ВМ, Шинкарук ЛВ, Артьомова ТІ та ін.]; за ред. д-ра екон. наук ЛВ Шинкарук …
АТІ Геєць ВМ, Шинкарук ЛВ
Ін-т економіки та прогнозув,, 2011
77*2011
Перехідна економіка
ВМ Геєць, АА Гриценко
К.: Вища школа, 2003
742003
ИЕРАРХИЯ И СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТОНИКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АА Гриценко
73*2007
Політекономічні й інституційні засади справедливості та усталеності соціально-економічного розвитку
ВМ Геєць, АА Гриценко
Європ. вектор екон. розвитку, 13, 2012
69*2012
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований
АА Гриценко
Х.: Форт, 2008
66*2008
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТОНИКА: ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ, МЕТОДОЛОГИЯ
АА Гриценко
Наукові праці ДонНТУ, 2006
65*2006
Наука и искусство институционального строительства
АА Гриценко
Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку: Матеріали …, 2005
64*2005
Ринкова інфраструктура: суть, функції, будова
А Гриценко, В Соболєв
Економіка України 4, 35-44, 1998
641998
Зростання корпоративного зовнішнього боргу України: макроекономічні наслідки та ризики для економіки
С Буковинський, А Гриценко, Т Унковська
Фінанси України, 3-12, 2007
62*2007
Вихід з кризи (роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним)
ВМ Геєць, АА Гриценко
Економіка України, 4–19-4–19, 2013
602013
Новий курс: реформи в Україні 2010—2015. Національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця [та ін.]
ВМ Геєць
НВЦ НБУВ, 2010
60*2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20