Підписатись
Сморжевська Оксана Олександрівна, Smorzhevska Oksana O., Сморжевская Оксана Александровна, Тупик
Сморжевська Оксана Олександрівна, Smorzhevska Oksana O., Сморжевская Оксана Александровна, Тупик
Підтверджена електронна адреса в univ.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Современное язычество в религиозно-культурной жизни: исторические очерки. Монография
О Сморжевская, Р Шиженский
Йошкар-Ола: Историко-литературный музей финно-угорских народов имени …, 2010
272010
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ (ПО ДАННЫМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РВ Шиженский, ОС Тютина, ОА Сморжевская
Вестник Мининского университета, 2016
102016
Постмодерністські візії релігійності: сучасне язичництво у міській культурі (Україна в загальноєвропейському контексті). Монографія.
О Сморжевська
Київ: Видавець Олег Філюк, 2017
92017
Філософсько-естетичні засади українського авангардного мистецтва
ОО Сморжевська
Севастопольский национальный технический университет, 2010
82010
Ученые о неоязычестве: краткий обзор публикаций
ОА Сморжевская
COLLOQUIUM HEPTAPLOMERES: Научный альманах., с. 44-51., 2014
72014
Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. ХХ ст.). Дис... на здобуття наукового ступеня к.і.н.
ОО Тупик
Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2002
42002
ÏÎÍßÒÒß «ÑÎÁÎÐÍÎÑÒ²» ÒÀ «Ð²ÄÍÎ ÌÎÂÈ» Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÓÊÐÀÍÑÜÊÎÃÎ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃΠ²ÄÐÎÄÆÅÍÍß (íà ïðèêëàä³ ñâ³òîãëÿä³â Îëåêñàíäðà Êîíèñüêîãî òà ²ëë³ Øðàãà)
ІК Левченко, ОА Котляр, УР Кухарук, ОО Сморжевська
3*2018
Indigenous religions. "Русь Языческая": этническая религиозность в России и Украине ХХ-ХХІ вв.
РВ Шиженский
Нижний Новгород: НГПУ., 2010
32010
Неоязичництво в науковому дискурсі: огляд німецькомної літератури
О Сморжевська
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського …, 2019
2*2019
Украинское родноверческое движение: формирование, развитие, перспективы
ОА Сморжевская
Indigenous religions. "Русь языческая": этническая религиозность в России и …, 2010
22010
Роль художника Анатоля Петрицького у становленні і розвитку української театральної сценографії у 1920-х роках
О Сморжевська
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія …, 2007
22007
Національні традиції українського авангарду. Ілюстрована хрестоматія
О Петасюк, О Сморжевська
Київ, ТОВ "Поліграфцентр ТАТ", 2006
2*2006
Тернистий шлях Художника Нової Доби
О Сморжевська
Історичний журнал. Наукове громадсько-політичне видання, 91-97, 2004
22004
Синтез язичницьких і християнських традицій у релігійній культурі українців на сучасному етапі
О Тупик
Етнічна історія народів Європи, 54-58, 2000
22000
Мова в світогляді сучасних українських язичників (рідновірів)
О Сморжевська
Міжнародна науково-практична конференція Свідомість, мозок, мова: актуальні …, 2018
12018
Неоязичництво/рідновір'я з точки зору християнства
ОС Сморжевська
Наукові записки Національного університету" Острозька академія". Серія …, 2014
12014
Неоязичництво/рідновір’я як варіант національної ідеї в умовах культурної глобалізації
О Сморжевська
Історико-політичні студії, 51-60, 2013
12013
Язичницькі мотиви в українських народних казках про тварин.
О Тупик
Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць, 90-93, 2000
12000
В РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ
О Сморжевська
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Історкио-філософського …, 2019
2019
Поняття "свобода" в українському неоязичництві/рідновір'ї (на прикладі ідеології Об'єднання рідновірів України)
О Сморжевська
Феномен свободи у контексті цивілізаційних викликів ХХІ століття, 282-284, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20