Ольга Ляхович, Olga Liakhovych, ОО Ляхович
Title
Cited by
Cited by
Year
State regulation of foreign economic activity
LM Akimova, OO Akimov, OO Liakhovich
Scientific bulletin of Polissia 1 (4 (12)), 98-103, 2017
362017
Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: монографія
ВІ Павлов, ОО Ляхович
Нац. ун-т водного госп. та природокористування. Рівне, 2015
72015
Джерела фінансового забезпечення розвитку сільських територій України в умовах децентралізації
ОО Ляхович, ОІ Ільчук
62017
Особливості форм державно-приватного партнерства в інноваційній сфері
ВІ Павлов, ОО Ляхович
Регіональна економіка, 57-65, 2013
62013
Features forms of public-private partnership in the innovation sphere
VI Pavlov, OO Liakhovych
Rehional'na ekonomika, 57-65, 2013
52013
Державно-приватне партнерство в науково-інноваційній сфері: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним …
ОО Ляхович
Тернопіль, 2014
4*2014
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
ЛМ Акімова, ОО Акімов, ОО Ляхович
Науковий вісник Полісся, 98-103, 2017
32017
ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ДОГОВІРНІ ФОРМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТЕРСТВА
ОО Ляхович
32012
Теоретико-методичні основи формування інноваційного кластера на засадах державно-приватного партнерства
ВІПОО Ляхович
Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції «Кластеризація – вагомий …, 2014
22014
Світовий досвід реалізації проектів державно-приватного партнерства
ОО Ляхович
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
22011
Концептуальні основи формування інноваційно-інтегрованого транспортно-виробничого кластера
ГВ Обруч, АВ Обруч
Херсонський державний університет, 2016
12016
Формування стратегії державно-приватного партнерства в науково-інноваційній сфері України
ОО Ляхович
Економічний простір, 57-65, 2014
12014
Підвищення рівня відповідальності держави за впровадження інноваційних проектів ДПП
ОО Ляхович
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
12013
Фінансове забезпечення інноваційної сфери в Україні
О Ляхович
Економічний аналіз, 261-265, 2013
12013
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
ЛІ Панасюк, ОО ЛЯХОВИЧ
Офіційний сайт Національної бібліотеки імені Володимира Вернадського …, 2010
1*2010
Силабус навчальної дисципліни «Бюджетна система» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою" Фінанси, банківська справа та …
ОО Ляхович
2021
Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого …
ОО Ляхович
2021
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ
О Середюк, О Ляхович
Topical issues of science and practice, 131, 2020
2020
Силабус навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою" Фінанси, банківська …
НЕ Ковшун, ОО Ляхович
2020
Робоча програма навчальної дисципліни «Бюджетна система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси …
ОО Ляхович
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20