Подписаться
Анна Вадимівна Толстова
Анна Вадимівна Толстова
Український державний університет залізничного транспорту, УкрДУЗТ, УкрДАЗТ, ХарДАЗТ, ХІІТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 75-78, 2012
242012
Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства
ВЛ Дикань, АВ Толстова, ВЛ Дикань, АВ Толстова
Український державний університет залізничного транспорту, 2018
142018
Розвиток соціального підприємництва в Україні: проблеми та можливості
АВ Толстова, С Сергієнко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 384-391, 2018
142018
Економічна діагностика
ВЛ Дикань, ІВ Токмакова, ВО Овчиннікова, МВ Корінь, АВ Толстова
Український державний університет залізничного транспорту, 2022
132022
Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні
АВ Толстова, С Кібальчич
Вісник економіки транспорту і промисловості, 55-62, 2017
132017
Модель інноваційного коглометату, як інструмент забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК
ВЛ Дикань, АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 12-18, 2010
11*2010
Основи бізнесу: навч. посібник
ВЛ Дикань, ІВ Токмакова, ВО Овчиннікова, МВ Корінь, АВ Толстова
Харків: УкрДУЗТ, 2018
102018
Rozvytok ekonomiky Ukrainy na osnovi pryntsypu rivnopravnosti vidnosyn derzhavy, biznesu ta suspilstva.[Development of the economy of Ukraine on the basis of the principle of …
VL Dykan, AV Tolstova
Bulletin of Economics of Transport and Industry 63, 9-19, 2018
102018
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств
АВ Толстова, АВ Котельнікова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 177-185, 2017
82017
Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку промислового підприємства
АВ Толстова, Х Огненна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і …, 2016
82016
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з розвитку умінь та навичок професійного спілкування англійською мовою
НВ Полоусова, ГО Неустроєва, ТМ Нетецька, ОО Землякова
НТУ" ХПІ", 2012
8*2012
Роль державного регулювання в процесі детінізації економіки України
АВ Толстова
ВІСНИК ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ І ПРОМИСЛОВОСТІ, 303-306, 2012
82012
Osnovy biznesu [Business basics]
VL Dykan, IV Tokmakova, VO Ovchynnikova, MV Korin, AV Tolstova
USURT, Kharkiv, Ukraine, 2018
72018
Аналіз та систематизація факторів, що впливають на конкурентоспроможність економічних систем різних рівнів господарювання
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 97-102, 2010
7*2010
Транзитоспроможність транспортної системи країни
АВ Толстова, ВЛ Дикань
Економіка:проблеми теорії та практики 2 (251), 539-543, 2009
7*2009
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни" Автогальма рухомого складу". Ч. 11
ВГ Равлюк, ІМ Афанасенко, ЯВ Дерев’янчук
Український державний університет залізничного транспорту, 2020
6*2020
Rozvytok sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini: problemy ta mozhlyvosti
AV Tolstova, S Serhiienko
Development of social entrepreneurship in Ukraine: problems and …, 2018
62018
Problemy rozvytku malogho biznesu v Ukrajini [Problems of development of small business in Ukraine]
AV Tolstova, S Kybaljchych
Bulletin of Economics of Transport and Industry 60, 55-62, 2017
62017
КЛАСТЕРНАЯ ЭКОНОМИКА - СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
АВ Толстова
The dominant of the humanism principle in modern social concepts and the …, 2015
62015
Rol derzhavnoho rehuliuvannia v protsesi detinizatsii ekonomiky Ukrainy [The role of state regulation in the process of de-shadowing the economy of Ukraine]
AV Tolstova
Bulletin of Transport Economics and Industry 40, 303-306, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20