Анна Вадимівна Толстова
Анна Вадимівна Толстова
Український державний університет залізничного транспорту, УкрДУЗТ, УкрДАЗТ, ХарДАЗТ, ХІІТ
Підтверджена електронна адреса в kart.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 75-78, 2012
212012
Модель інноваційного коглометату, як інструмент забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК
ВЛ Дикань, АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 12-18, 2010
15*2010
Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства
ВЛ Дикань, АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2018
92018
Роль державного регулювання в процесі детінізації економіки України
АВ Толстова
ВІСНИК ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ І ПРОМИСЛОВОСТІ, 303-306, 2012
72012
Забезпечення конкурентоспроможності національної мережі міжнародних транспортних коридорів
АВ Толстова
Українська державна академія залізничного транспорту, 2011
72011
Транзитоспроможність транспортної системи країни
АВ Толстова, ВЛ Дикань
Економіка:проблеми теорії та практики 2 (251), 539-543, 2009
7*2009
Розвиток соціального підприємництва в Україні: проблеми та можливості
АВ Толстова, С Сергієнко
УкрДУЗТ, 2018
62018
Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні
АВ Толстова, С Кібальчич
Вісник економіки транспорту і промисловості, 55-62, 2017
62017
КЛАСТЕРНАЯ ЭКОНОМИКА - СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
АВ Толстова
The dominant of the humanism principle in modern social concepts and the …, 2015
62015
Модель організаційної структури управління конгломератом «Інноваційно-технологічний центр розвитку транспортної системи України»
АВ Толстова
Вісник Харківського національного аграрного університету, 270-279, 2010
62010
Rozvytok ekonomiky Ukrainy na osnovi pryntsypu rivnopravnosti vidnosyn derzhavy, biznesu ta suspilstva.[Development of the economy of Ukraine on the basis of the principle of …
VL Dykan, AV Tolstova
Bulletin of Economics of Transport and Industry 63, 9-19, 2018
52018
Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку промислового підприємства
АВ Толстова, Х Огненна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і …, 2016
52016
Інтеграційний вектор економічного розвитку України: довгострокова перспектива
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 28-36, 2013
52013
Антикризова модель економічного розвитку сучасної України та її інвестиційне забезпечення
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 20-26, 2013
52013
Rolj derzhavnogho reghuljuvannja v procesi detinizaciji ekonomiky Ukrajiny [The role of state regulation in the process of shadowing of the economy of Ukraine]
AV Tolstova
Bulletin of the Economy of Transport and Industry, 303-306, 2012
52012
Аналіз та систематизація факторів, що впливають на конкурентоспроможність економічних систем різних рівнів господарювання
АВ Толстова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 97-102, 2010
52010
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни" Управління витратами". Ч. 1.
ОМ Полякова, АВ Толстова
42017
Problemy rozvytku malogho biznesu v Ukrajini [Problems of development of small business in Ukraine]
AV Tolstova, S Kybaljchych
Bulletin of Economics of Transport and Industry 60, 55-62, 2017
42017
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств
АВ Толстова, АВ Котельнікова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
42017
Teoretychni aspekty formuvannia mekhanizmu innovatsiinoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Theoretical aspects of forming the mechanism of innovative development of an …
AV Tolstova, KV Ohnenna
Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu–Scientific Herald …, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20