Фесіна Ю. Г. / Yuriy Fesina
Фесіна Ю. Г. / Yuriy Fesina
доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інститут та інституції аграрного природокористування: регіональний вимір: Монографія
ВІ Павлов, ВМ Заремба, ЮГ Фесіна
Луцьк: Надстир’я, 2008
142008
Оптимізація логістичного ланцюга поводження з твердими побутовими відходами
ЮГ Фесіна
Науковий журнал «Логістика: теорія та практика» Луцького національного …, 2011
132011
Детермінація сільськогосподарських земель на ринку нерухомості
ВІ Павлов, ЮГ Фесіна, ВМ Заремба, СМ Мазурик
Монографія–Луцьк: Надстир’я, 2006
102006
Економіка землекористування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВІ Павлов, ОМ Гарнага, ТС Веремеєнко, ЮГ Фесіна
Рівне: НУВГП, 2012
82012
Відтворення земельних ресурсів сільськогосподарського використання : монографія
ЮГФ В. І. Павлов, О. М. Мельник
Рівне, НУВГП, 2011
7*2011
Синергетика складових сталого розвитку сільських територій: теоретичні засади та механізм забезпечення: Електронний ресурс].–Режим доступу
ЮГ Фесіна
Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. праць.–Луцьк …, 2010
42010
Instytuty ta Instytutsii Agrarnoho Pryrodokorystuvannya: Rehional’nyi Vymir [Institutes and Institutions of Agrarian Nature Management: Regional Dimension]
VI Pavlov, VM Zaremba, G Fesina Yu
Lutsk, Nadstyr’ya, 2008
42008
Еколого-економічне регулювання розвитку ринку земельних ресурсів (на прикладі волинської області)
ЮГ Фесіна
Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук.—Рівне, 2, 2006
42006
Ринок сільськогосподарських земель: інституціональна парадигма нових земельних відносин
Ю Фесіна
Економіст.–2010.–№, 2010
32010
Виробничий потенціал підприємств хлібопекарської промисловості Західного Полісся України: оцінювання та прогнозування розвитку/Фесіна ЮГ, Коваль НП [Електронний ресурс]
ЮГ Фесіна
Режим доступу до ресурсу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/soc_gum/en_em …, 2008
32008
Agricultural lands market: institutional paradigm of new land relations
YG Fesina
Ekonomist 12, 10-14, 2010
22010
Воссоздание земельных ресурсов сельскохозяйственного использования: монография
ВИ Павлов
Ровно: НУВХП, 2011
12011
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У ФОРМУВАННІ КРУГОВОЇ МОДЕЛІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ РЕГІОНУ
ЮГ Фесіна, ОВ Дзюбинська
Економічні науки. Серія" Регіональна економіка", 259-277, 2020
2020
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЦИКЛІЧНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ РЕГІОНУ
ЮГ Фесіна, ОВ Дзюбинська
Економічні науки. Серія" Регіональна економіка", 149-162, 2019
2019
ББК 65.290-2 П 82
ВП Лещук, МВ Газуда
2018
Циркулярна економіка–як нова парадигма регіонального розвитку
ЮГ Фесіна, ОВ Дзюбинська
Економічні науки. Серія" Регіональна економіка", 253-262, 2018
2018
Економічний потенціал підприємства: структура та оцінювання
ЮГ Фесіна, ВВ Рябий
Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент, 261-269, 2018
2018
Реінжиніринг меліорованих земельу контексті ринкової трансформації та структурної перебудови аграрного сектора регіону
К Голян, Фесіна
Агросвіт, 3-12, 2017
2017
Регіональні особливості розвитку сільських територій: від соціальних перспектив реалізації молоді до трудової міграції
ЮГ Фесіна
Економічні науки. Серія: Регіональна економіка, 331-349, 2017
2017
Регіональні особливості розвитку сільських територій: від соціальних перспектив реалізації молоді до трудової міграції
ФЮ Г.
Економічні науки : зб. наук. пр. Серія: Регіональна економіка, C. 331-349., 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20