Олександр Биконя
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості : наукова доповідь
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
103*2016
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
22*2015
Економічні механізми управління попитом на ринку електроенергії
ВЕ Лір, ОС Биконя
Економіст, 9-13, 2015
102015
Shynkaruk LV Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta EU na ekonomiku Ukrainy: naukova dopovid’[Assessment of the influence of the Association Agreement/free …
VM Heiets, TO Ostashko
Kyiv: NAN of Ukraine, SU «Institute of Economy and Forecasting», 2014. 102p, 2014
62014
Оцінка ризиків і втрат у торгівлі України від запровадження ЄЕП/Митним союзом нетарифних бар'єрів
ТО Осташко, ВЕ Лір, ІВ Кобута, ВК Олефір, ОС Биконя
Економіка і прогнозування, 21-35, 2014
6*2014
Assessment of risk and losses in Ukraine's trade from non-tariff barriers introduced by EES/Customs Union
T Ostashko, V Lier, I Kobuta, V Olefir, O Bykonia
Economy and Forecasting, 21-35, 2014
52014
Зміна традиційних позицій українського експорту
ТО Осташко, ВЕ Лір, ВВ Венгер, ВК Олефір, ОС Биконя
Економіка і прогнозування, 57-74, 2017
42017
Формування інтелектуальної енергосистеми України
ОС Биконя
Економіка та прогнозування, 87-96, 2014
32014
Інноваційна діяльність підприємств в умовах невизначеності та ризику
ОС Биконя
Наукові праці Донецького національного технічного університету, 66-72, 2010
32010
Ekonomichni mekhanizmy upravlinnia popytom na rynku elektroenerhii
V Lir, O Bykonia
Ekonomist 2, 9-13, 2015
22015
Шляхи впровадження Smart Grid в країнах світу
ОС Биконя
Економічний вісник Донбасу, 217-222, 2012
22012
Інституційне забезпечення євроінтеграції України у сфері енергетики та енергоефективності
VE Lir, OS Bykonia
Economics and Law, 92-104, 2017
12017
A change in the traditional items of Ukraine's export
T OSTASHKO, V Lir, VV Venher, VK Olefir, OS Bykonia
Ekonomika i prognozuvannya 2, 57-74, 2017
12017
Economic potential of woodworking industry in the context of sustainable development of Ukraine
VE Lir, OS Bykonia
Economy of Industry, 18-38, 2017
12017
Економічний потенціал деревообробної промисловості в контексті сталого розвитку України
ВЕ Лір, ОС Биконя
Економіка промисловості, 2017
12017
Economic mechanisms of demand management at electricity market
V Lir, O Bykonya
Ukrainian Journal Ekonomist, 9-13, 2015
12015
Harmonisation of the systems of technical regulation as a condition of increase in turnover between EU and Ukraine
V Lir, O Bykonia
Economy and Forecasting, 71-88, 2015
12015
Гармонізація систем технічного регулювання як умова зростання товарообігу між Україною та ЄС
ВЕ Лір, ОС Биконя
Економіка і прогнозування, 71-86, 2015
12015
Пути внедрения Smart Grid в странах мира
АС Быконя
Экономический вестник Донбасса 27 (1), 2012
12012
Організаційно-економічні механізми розвитку енергетики в умовах цифровізації
О Биконя
Матеріали Ⅵ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20