Олександр Биконя
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості : наукова доповідь
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
103*2016
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
22*2015
Економічні механізми управління попитом на ринку електроенергії
ВЕ Лір, ОС Биконя
Економіст, 9-13, 2015
122015
Shynkaruk LV Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta EU na ekonomiku Ukrainy: naukova dopovid’[Assessment of the influence of the Association Agreement/free …
VM Heiets, TO Ostashko
Kyiv: NAN of Ukraine, SU «Institute of Economy and Forecasting», 2014. 102p, 2014
62014
Оцінка ризиків і втрат у торгівлі України від запровадження ЄЕП/Митним союзом нетарифних бар'єрів
ТО Осташко, ВЕ Лір, ІВ Кобута, ВК Олефір, ОС Биконя
Економіка і прогнозування, 21-35, 2014
6*2014
Assessment of risk and losses in Ukraine's trade from non-tariff barriers introduced by EES/Customs Union
T Ostashko, V Lier, I Kobuta, V Olefir, O Bykonia
Economy and Forecasting, 21-35, 2014
52014
Зміна традиційних позицій українського експорту
ТО Осташко, ВЕ Лір, ВВ Венгер, ВК Олефір, ОС Биконя
Економіка і прогнозування, 57-74, 2017
42017
Формування інтелектуальної енергосистеми України
ОС Биконя
Економіка та прогнозування, 87-96, 2014
32014
Інноваційна діяльність підприємств в умовах невизначеності та ризику
ОС Биконя
Наукові праці Донецького національного технічного університету, 66-72, 2010
32010
Ekonomichni mekhanizmy upravlinnia popytom na rynku elektroenerhii
V Lir, O Bykonia
Ekonomist 2, 9-13, 2015
22015
A change in the traditional items of Ukraine's export
T OSTASHKO, V LIEHR, VV VENGER, V OLEFIR, O BYKONIA
Institute for economics and forecasting 28 (29), 30, 2017
12017
Economic potential of woodworking industry in the context of sustainable development of Ukraine
VE Lir, OS Bykonia
Economy of Industry, 18-38, 2017
12017
Інституційне забезпечення євроінтеграції України у сфері енергетики та енергоефективності
ВЕ Лір, ОС Биконя
Економіка та право, 92-104, 2017
12017
Економічний потенціал деревообробної промисловості в контексті сталого розвитку України
ВЕ Лір, ОС Биконя
Економіка промисловості, 2017
12017
Economic mechanisms of demand management at electricity market
V Lir, O Bykonya
Ukrainian Journal Ekonomist, 9-13, 2015
12015
Harmonisation of the systems of technical regulation as a condition of increase in turnover between EU and Ukraine
V LIEHR, O BYKONIA
Institute for economics and forecasting 28 (29), 30, 2015
12015
Гармонізація систем технічного регулювання як умова зростання товарообігу між Україною та ЄС
ВЕ Лір, ОС Биконя
Економіка і прогнозування, 71-86, 2015
12015
Пути внедрения Smart Grid в странах мира
АС Быконя
Экономический вестник Донбасса 27 (1), 2012
12012
Організаційно-економічні механізми розвитку енергетики в умовах цифровізації
О Биконя
Матеріали Ⅵ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2021
2021
Передумови формування національної інтелектуальної енергетичної системи
ОС Биконя, МІ Світенок
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20