Надія Пилипів
Надія Пилипів
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, каф. теоретичної і прикладної економіки
Verified email at pu.if.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
782009
Облік і контроль затрат на газотранспортних підприємствах: Монографія
НІ Пилипів
Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ 364, 2007
402007
Поняття і сутність товарно-виробничих запасів
Н Пилипів, М Борисовський
Економічний аналіз, 303-307, 2013
142013
Економічна сутність та класифікація відходів для відображення їх в обліку на деревообробних підприємствах
НІ Пилипів, ЮВ Максимів
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 201-205, 2010
132010
Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. І доп
НВ Гудзь
Навч. посіб./НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів.–К.: Центр учбової літератури, 2016
72016
Методичні аспекти облікового забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств
НІ Пилипів, ММ Матієшин
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2014
72014
Проблеми формування ділової репутації комерційних банків для функціонування системи ділового партнерства
НІ Пилипів, МІ Пилипів
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 40-49, 2014
72014
Методологія та організація обліку затрат виробничо-комерційної діяльності підприємств нафтової і газової промисловості
НІ Пилипів
Пилипів Надія Іванівна, 0
7
Облік в системі управління підприємством
НІ Пилипів, МІ Пилипів
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Ekon/2008_6/45. pdf, 0
7
Облік виробничих відходів як передумова їх ефективного використання (на прикладі комплексних деревообробних виробництв)
НАД Пилипів, Ю Максимів
Бухгалтерський облік і аудит, 29-40, 2012
62012
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтопереробної галузі України
НІ Пилипів, ІД П’ятничук
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 113-120, 2011
62011
Проблемні аспекти обліку витрат, які виникають у процесі експлуатації основних засобів будівельних підприємств
НІ Пилипів, ММ Матієшин
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 197-201, 2014
52014
Роль податкового аудиту в регулюванні економічних процесів
НІ Пилипів, ТП Фурса
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 194-197, 2013
52013
Становлення доктрини фінансової системи України
СІ Юрій, ОМ Десятнюк, ОП Кириленко, ІО Лютий, АА Пересада, ...
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2008
52008
Критичний аналіз нормативно-правової бази щодо здійснення операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами
АМ Должанський, НМ Гранчук
Науковий вісник НЛТУ України 23 (3), 2013
42013
Концептуальні засади організації обліку затрат виробничо-комерційної діяльності на підприємствах нафтової і газової промисловості
НІ Пилипів
ПП" Повч РМ", 2010
42010
Проблеми формування облікової політики підприємств з транспортування газу
НІ Пилипів
Становлення доктрини фінансової системи України/за ред. СІ Юрія, ОМ …, 2008
42008
Проблеми формування обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку підприємств
ММ Матієшин
Обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності: монографія. Івано …, 2014
32014
Місце та роль обліку у системі бюджетування
НІ Пилипів
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
32012
Нормативний метод у межах центрів відповідальності–важливий інструмент вдосконалення організації внутрішньогосподарського обліку
НІ Пилипів
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20