Надія Пилипів
Надія Пилипів
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, каф. теоретичної і прикладної економіки
Verified email at pu.if.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Облік і контроль затрат на газотранспортних підприємствах: Монографія
НІ Пилипів
Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ 364, 2007
382007
Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп
НВ Гудзь
Навч. посіб./НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів.–К.:«Центр учбової літератури, 2016
202016
Економічна сутність та класифікація відходів для відображення їх в обліку на деревообробних підприємствах
НІ Пилипів, ЮВ Максимів
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 201-205, 2010
102010
Поняття і сутність товарно-виробничих запасів
Н Пилипів, М Борисовський
Економічний аналіз, 303-307, 2013
82013
Облік в системі управління підприємством
НІ Пилипів, МІ Пилипів
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Ekon/2008_6/45. pdf, 0
7
Роль податкового аудиту в регулюванні економічних процесів
НІ Пилипів, ТП Фурса
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 194-197, 2013
62013
Методичні аспекти облікового забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств
НІ Пилипів, ММ Матієшин
Видавництво Львівської політехніки, 2014
52014
Облік виробничих відходів як передумова їх ефективного використання (на прикладі комплексних деревообробних виробництв)
НАД Пилипів, Ю Максимів
Бухгалтерський облік і аудит, 29-40, 2012
52012
Становлення доктрини фінансової системи України: монографія
СІ Юрій
Тернопіль: Економічна думка, 2008
52008
Методологія та організація обліку затрат виробничо-комерційної діяльності підприємств нафтової і газової промисловості
НІ Пилипів
Пилипів Надія Іванівна, 0
5
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтопереробної галузі України
ІД П’ятничук, НІ Пилипів
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 2011
42011
Проблеми формування облікової політики підприємств з транспортування газу
НІ Пилипів
Становлення доктрини фінансової системи України/за ред. СІ Юрія, ОМ …, 2008
42008
Проблемні аспекти обліку витрат, які виникають у процесі експлуатації основних засобів будівельних підприємств
НІ Пилипів, ММ Матієшин
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 197-201, 2014
32014
Проблеми формування обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку підприємств/НІ Пилипів, ЮВ Максимів, ММ Матієшин
ММ Матієшин
Обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності: монографія.–Івано …, 2014
32014
Проблеми формування ділової репутації комерційних банків для функціонування системи ділового партнерства
НІ Пилипів, МІ Пилипів
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 40-49, 2014
32014
Критичний аналіз нормативно-правової бази щодо здійснення операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами
АМ Должанський, НМ Гранчук
Науковий вісник НЛТУ України 23 (3), 2013
32013
Місце та роль обліку у системі бюджетування
НІ Пилипів
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
32012
Концептуальні засади організації обліку затрат виробничо-комерційної діяльності на підприємствах нафтової і газової промисловості
НІ Пилипів
ПП" Повч РМ", 2010
32010
Справедлива оцінка нематеріальних активів у системі обліку
НІ Пилипів, ОВ Вакун
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 99-105, 2012
22012
Уточнення чинної класифікації витрат як окремий аспект організації контролю витрат нафтогазовидобувних підприємств України
ІВ Перевозова, СМ Кафка
ЖДТУ, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20