Надія Пилипів
Надія Пилипів
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, каф. теоретичної і прикладної економіки
Verified email at pu.if.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Облік і контроль затрат на газотранспортних підприємствах: Монографія
НІ Пилипів
Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ 364, 2007
412007
Поняття і сутність товарно-виробничих запасів
Н Пилипів, М Борисовський
Економічний аналіз, 303-307, 2013
132013
Економічна сутність та класифікація відходів для відображення їх в обліку на деревообробних підприємствах
НІ Пилипів, ЮВ Максимів
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 201-205, 2010
122010
Методичні аспекти облікового забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств
НІ Пилипів, ММ Матієшин
Видавництво Львівської політехніки, 2014
72014
Облік в системі управління підприємством
НІ Пилипів, МІ Пилипів
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Ekon/2008_6/45. pdf, 0
7
Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. І доп
НВ Гудзь
Навч. посіб./НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів.–К.: Центр учбової літератури, 2016
62016
Облік виробничих відходів як передумова їх ефективного використання (на прикладі комплексних деревообробних виробництв)
НАД Пилипів, Ю Максимів
Бухгалтерський облік і аудит, 29-40, 2012
62012
Проблемні аспекти обліку витрат, які виникають у процесі експлуатації основних засобів будівельних підприємств
НІ Пилипів, ММ Матієшин
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 197-201, 2014
52014
Роль податкового аудиту в регулюванні економічних процесів
НІ Пилипів, ТП Фурса
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 194-197, 2013
52013
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтопереробної галузі України
НІ Пилипів, ІД П’ятничук
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 113-120, 2011
52011
Становлення доктрини фінансової системи України
СІ Юрій, ОМ Десятнюк, ОП Кириленко, ІО Лютий, АА Пересада, ...
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2008
52008
Методологія та організація обліку затрат виробничо-комерційної діяльності підприємств нафтової і газової промисловості
НІ Пилипів
Пилипів Надія Іванівна, 0
5
Проблеми формування ділової репутації комерційних банків для функціонування системи ділового партнерства
НІ Пилипів, МІ Пилипів
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 40-49, 2014
42014
Концептуальні засади організації обліку затрат виробничо-комерційної діяльності на підприємствах нафтової і газової промисловості
НІ Пилипів
ПП" Повч РМ", 2010
42010
Проблеми формування облікової політики підприємств з транспортування газу
НІ Пилипів
Становлення доктрини фінансової системи України: Монографія/За ред., 2008
42008
Проблеми формування обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку підприємств
ММ Матієшин
Обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності: монографія. Івано …, 2014
32014
Критичний аналіз нормативно-правової бази щодо здійснення операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами
АМ Должанський, НМ Гранчук
Науковий вісник НЛТУ України 23 (3), 2013
32013
Місце та роль обліку у системі бюджетування
НІ Пилипів
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
32012
Нормативний метод у межах центрів відповідальності–важливий інструмент вдосконалення організації внутрішньогосподарського обліку
НІ Пилипів
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
32010
Концепція соціальної відповідальності ОТГ у контексті сталого розвитку
ІД П'ятничук, НІ Пилипів, СІ Сологуб
Вісник Прикарпатського університету. Економіка., 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20