Follow
Т.А. Єфіменко  ТА Ефименко  Yefimenko T
Т.А. Єфіменко ТА Ефименко Yefimenko T
Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth
Verified email at casre.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Спутниковые методы поиска полезных ископаемых .
Под ред. акад НАН Украины В.И. Лялько и докт. техн. наук М.А.Попова.
Киев: Карбон-Лтд, 2012
5*2012
Евристичні методи оцінки ділянок нафтогазоперспективних територій на основі міждисциплінарної інтеграції аерокосмічної і наземної інформації (на прикладі Дніпровсько-Донецької …
АВ Хижняк, ТА Єфіменко, ОІ Архіпов, ОВ Томченко, КЮ Суханов, ...
Український журнал дистанційного зондування Землі, 12-21, 2016
22016
Використання матеріалів космічних зйомок для вивчення неотектонічної будови Дніпровсько-Донецької западини при нафтогазопошукових дослідженнях
ЗМ Товстюк, ОВ Титаренко, ТА Єфіменко
Тези доповідей 14, 2015
2*2015
Виявлення прогнозних об’єктів, перспективних на поклади вуглеводнів, на Північно-Західному шельфі Чорного моря за даними космогеологічних досліджень
ЗМ Товстюк, ТА Єфіменко, ОВ Седлерова, ІВ Лазаренко, ...
Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України, 2009
22009
Использование спутниковой информации при изучении нефтегазоносных структур шельфовой зоны (на примере Азово-Черноморского региона)
ЗМ Товстюк, ТА Ефименко, ОВ Седлерова, ИВ Назаренко, ...
Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон 12, 280, 2005
12005
Оцінка газоперспективності ділянок Ливенської площі з використанням матеріалів космогеологічних досліджень
ТАЄ О. І. Архіпов, О. В. Титаренко*
Український журнал дистанційного зондування Землі 9 (4), 13-25, 2022
2022
Геодинамічне районування шельфу Азовського моря та екологічні проблеми при нафтогазовидобувних роботах
ІВЛ С. М. Єсипович, З. М. Товстюк, О. В. Титаренко, Т. А. Єфіменко, М. О ...
Український журнал дистанційного зондування Землі, 24-33, 2020
2020
Оптичні характеристики елементів ландшафту в межах родовищ залізних руд за космічними матеріалами
ТА Єфіменко, ЗМ Товстюк
Український журнал дистанційного зондування Землі, 14-20, 2019
2019
The informational and methodical support of the aerospace monitoring of a sea shelf for the detection of anomalies over hydrocarbon deposits
AYP O.D. Fedorovsky, A.V. Khyzhniak, O.V. Sedlerova, Z.M. Tovstyuk, T.A ...
Доповіді НАН України, 57-65, 2019
2019
Морфоструктурні дослідження в межах Оріхово Павлоградської зони
ЗМ Товстюк, ТА Єфіменко
2018
Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин /// 700 MB. – Київ, . – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); ISBN 978-966-02-8295-7 (електронне видання).
ЗВІЛМО Попова
2017
Пошук покладів вуглеводнів на основі аналізу космічної і наземної інформації методами багатокритеріальної оптимізації та аналітичних мереж (на прикладі Дніпровсько-Донецької …
АВ Хижняк, ОІ Архіпов, ОД Федоровський, ТА Єфіменко
Доповіді НАН України, 2017
2017
Remote Sensing Neotectonic Research on Oil and Gas Perspective Structures on the Example of the Dnieper-Donets basin
SМО Tovstuk Z.M., TitarenkoО.V., Yefimenko T.A.
Journal of Georgian Geophysical Society,, pp. 75-83, 2016
2016
Неотектонічні дослідження за матеріалами дистанційного зондування Землі при пошуку структур перспективних на нафту та газ на прикладі Дніпровсько-Донецької западини
ЗМ Товстюк, ТА Єфіменко
Ukrainian journal of remote sensing, 8-13, 2015
2015
ВИДІЛЕННЯ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ У МЕЖАХ ПІВДЕННО–СХІДНОЇ ПРИРОЗЛОМНОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
ЗМ Товстюк, ОВ Титаренко, ТА Єфіменко, ІВ Лазаренко
Ukrainian journal of remote sensing, 23-26, 2015
2015
НОВІТНЯ РОЗЛОМНО-БЛОКОВА ТЕКТОНІКА ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
ЗМ Товстюк, ТА Єфіменко, ОВ Тітаренко, ОП Головащук, ІВ Лазаренко
Ukrainian journal of remote sensing, 4-13, 2014
2014
Прогнозування нафтогазоносності структур на шельфі за даними температурного поля морської поверхні
ЄТ Седлерова О
Геол. і геохім. горюч. копалин., 162-164, 2011
2011
Флюїдодинамічні і неотектонічні основи та попередні результати апробації супутникової технології вивчення геологічної будови та перспектив нафтогазоносності шельфу
О.Ю. Котляр, З.М. Товстюк, В.М. Перерва, Т.А. Єфіменко, О.В. Седлерова
Космічна наука і технологія 8 (2/3), 180-186, 2002
2002
Алгоритм детальних досліджень для пошуку родовищ вуглеводнів на прикладі Шебелинського газоконденсатного родовища
ЗМ Товстюк, СМ Єсипович, ОВ Титаренко, СГ Семенова, ТА Єфіменко, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19