Калашнікова Світлана Андріівна Kalashnikova Svitlana СА Калашнікова
Калашнікова Світлана Андріівна Kalashnikova Svitlana СА Калашнікова
Директор Інституту вищої освіти НАПН України, ORCID: 0000-0002-3836-1915
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010
1482010
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
612011
Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири
С Калашнікова
Вища освіта України, 80-84, 2012
392012
Навчання дорослих на основі компетентнісно-орієнтованого підходу: навч.-метод. матеріали
СА Калашнікова
Київ, Україна: Проект Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти, 2008
372008
Управління державним сектором вищої освіти в США
СА Калашнікова
з держ. упр.: 25.00. 05/СА Калашнікова, 1999
261999
Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи
Л Гриневич, О Елькін, С Калашнікова, І Коберник, В Ковтунець, ...
162016
Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: навчальний посібник
СА Калашнікова
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016
142016
Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти
В Луговий, С Калашнікова, О Слюсаренко, Ж Таланова
Вища освіта України, 14-20, 2014
142014
Підготовка і проведення тренінгів на основі компетентнісно орієнтованого підходу
СА Калашнікова
Калашнікова СА–К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти, 2007
142007
Національний освітній глосарій: вища освіта/2-е вид., перероб. і доп., за ред
ВМ Захарченко, СА Калашнікова, ВІ Луговий, АВ Ставицька, ...
ВГ Кременя. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди 100, 2014
13*2014
Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів на основі концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів
СА Калашнікова
Освітологічний дискурс, 143-167, 2011
122011
Актуальність лідерства в умовах сучасних суспільних трансформацій та його вплив на професійну підготовку управлінців
С Калашнікова
Освітологічний дискурс, 75-89, 2010
122010
Механізми забезпечення інноваційного організаційного розвитку сучасного університету
С Калашнікова
Вища школа, 17-22, 2009
122009
Запровадження інноваційних підходів до підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів: досвід Київського міського педагогічного університету імені БД Грінченка
СА Калашнікова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія:[зб. наук. пр …, 2009
122009
Rozvytok liders' koho potentsialu suchasnoho universytetu: osnovy ta instrument.[Development of leadership potential of the modern university: foundations and tools]
S Kalashnikova
Navchal'nyj posibnyk, K.: DP «NVTs «Priorytety, 2016
112016
Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти
С Калашнікова
Вища освіта України, 95-101, 2013
112013
Забезпечення якості вищої освіти: модель Фінляндії
СА Калашнікова
Вища освіта України, 1, додаток 2, Тематичний випуск «Наука і вища освіта, 76-90, 2012
112012
Natsionalnyi osvitnii hlosarii: Vyshcha osvita [The National Education Glossary: higher education]
VM Zakharchenko, SA Kalashnikova, VI Luhovyi, AV Stavitskyi, ...
Kyiv: Publishing House" Pleiades" Ltd 100, 2014
10*2014
Концепція лідерства в управлінні освітніми системами
С Калашнікова
Освітологія, 106-112, 2012
102012
Компетентнісно орієнтований підхід: базові поняття та положення
СА Калашнікова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 67-71, 2010
102010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20