Підписатись
Калашнікова Світлана Андріівна Kalashnikova Svitlana СА Калашнікова
Калашнікова Світлана Андріівна Kalashnikova Svitlana СА Калашнікова
Директор Інституту вищої освіти НАПН України, ORCID: 0000-0002-3836-1915
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010
1802010
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
822011
Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири
С Калашнікова
Вища освіта України, 80-84, 2012
482012
Навчання дорослих на основі компетентнісно-орієнтованого підходу: навч.-метод. матеріали
СА Калашнікова
Київ, Україна: Проект Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти, 2008
382008
Управління державним сектором вищої освіти в США
СА Калашнікова
з держ. упр.: 25.00. 05/СА Калашнікова, 1999
261999
Нова українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи
Л Гриневич, О Елькін, С Калашнікова, І Коберник, В Ковтунець, ...
Електронний ресурс]. Доступно: http://mon. gov. ua, 2016
242016
Національний освітній глосарій: вища освіта/2-е вид., перероб. і доп., за ред
ВМ Захарченко, СА Калашнікова, ВІ Луговий, АВ Ставицька, ...
ВГ Кременя. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди 100, 2014
24*2014
Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: Навчальний посібник
СА Калашнікова
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016
232016
Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти
В Луговий, С Калашнікова, О Слюсаренко, Ж Таланова
Вища освіта України, 14-20, 2014
182014
Актуальність лідерства в умовах сучасних суспільних трансформацій та його вплив на професійну підготовку управлінців
С Калашнікова
Освітологічний дискурс, 75-89, 2010
152010
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
142021
Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів на основі концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів
СА Калашнікова
Освітологічний дискурс, 143-167, 2011
132011
Підготовка і проведення тренінгів на основі компетентнісно орієнтованого підходу
СА Калашнікова
Калашнікова СА–К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти, 2007
132007
Rozvytok liders' koho potentsialu suchasnoho universytetu: osnovy ta instrument.[Development of leadership potential of the modern university: foundations and tools]
S Kalashnikova
Navchal'nyj posibnyk, K.: DP «NVTs «Priorytety, 2016
122016
Nacionaljnyj osvitnij ghlosarij: vyshha osvita [National educational glossary: higher education]
V Zakharchenko, S Kalashnikova, V Luhovyi, A Stavytskyi, Y Rashkevych, ...
Kyiv, Ukraine: TOV “Vydavnychyj dim “Plejady, 2014
12*2014
Забезпечення якості вищої освіти: модель Фінляндії
СА Калашнікова
Вища освіта України 1 (2), 76-90, 2013
122013
Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти
С Калашнікова
Вища освіта України, 95-101, 2013
122013
Компетентнісно орієнтований підхід: базові поняття та положення
СА Калашнікова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 67-71, 2010
122010
Концепція лідерства в управлінні освітніми системами
С Калашнікова
Освітологія, 106-112, 2012
112012
Personal resources as an integral characteristic of personality
SA Kalashnikova
Molodoy uchenyy= Young Scientist 2 (8), 84-87, 2011
112011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20