Калашнікова Світлана Андріівна Kalashnikova Svitlana СА Калашнікова
Калашнікова Світлана Андріівна Kalashnikova Svitlana СА Калашнікова
Директор Інституту вищої освіти НАПН України, ORCID: 0000-0002-3836-1915
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010
1372010
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій
СА Калашнікова
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011
562011
Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири
С Калашнікова
Вища освіта України, 80-84, 2012
372012
Навчання дорослих на основі компетентнісноорієнтованого підходу: навч.-метод. матеріали
СА Калашнікова
Педагогічний розвиток педагогічних працівників. Проект Світового банку …, 2008
332008
Управління державним сектором вищої освіти в США
СА Калашнікова
Українська академія державного управління при президентові України, 1999
261999
Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти
В Луговий, С Калашнікова, О Слюсаренко, Ж Таланова
Вища освіта України, 14-20, 2014
142014
Нова українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи
Л Гриневич, О Елькін, С Калашнікова, І Коберник, В Ковтунець, ...
132016
Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти: Навчальний посібник
СА Калашнікова
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016
122016
Підготовка і проведення тренінгів на основі компетентнісно орієнтованого підходу
СА Калашнікова
К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти в Україні, 2008
122008
Natsionalnyi osvitnii hlosarii: Vyshcha osvita [The National Education Glossary: higher education]
VM Zakharchenko, SA Kalashnikova, VI Luhovyi, AV Stavitskyi, ...
Kyiv: Publishing House" Pleiades" Ltd 100, 2014
11*2014
Національний освітній глосарій: вища освіта/2-е вид., перероб. і доп., за ред
ВМ Захарченко, СА Калашнікова, ВІ Луговий, АВ Ставицька, ...
ВГ Кременя. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди 100, 2014
11*2014
Механізми забезпечення інноваційного організаційного розвитку сучасного університету
С Калашнікова
Вища школа, 17-22, 2009
112009
Запровадження інноваційних підходів до підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів: досвід Київського міського педагогічного університету імені БД Грінченка
СА Калашнікова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 2, 2009
112009
Актуальність лідерства в умовах сучасних суспільних трансформацій та його вплив на професійну підготовку управлінців
С Калашнікова
Освітологічний дискурс, 75-89, 2010
102010
Rozvytok liders' koho potentsialu suchasnoho universytetu: osnovy ta instrument.[Development of leadership potential of the modern university: foundations and tools]
S Kalashnikova
Navchal'nyj posibnyk, K.: DP «NVTs «Priorytety, 2016
92016
Paradigm professionalization of educational administration at Leadership principles:[monogram.]/SA Kalashnikov; Kiev. University of them. B. Grinchenko
SA Kalashnikova
K.[Kyiv. University of them. B. Grinchenko], 2010
92010
Організаційно-правове забезпечення заочно-дистанційної форми навчання в Національній академії державного управління при Президентові України
В Луговий, В Куценко, С Калашнікова
Вісник Академії дистанційної освіти, 34-37, 2003
92003
Роль громадськості в управлінні вищою освітою США
С Калашнікова
Вісник УАДУ, 215-224, 1999
91999
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд
ТВ Добко, І Золотарьова, СА Калашнікова, ВВ Ковтунець, С Курбатов, ...
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015
82015
Ідентифікація сучасних орієнтирів розвитку вищої освіти
С Калашнікова
Вища освіта України, 12-23, 2014
82014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20