Кримова Марія
Кримова Марія
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
2020: національна доповідь/за заг. ред
І Україна
ВМ Гейця та ін, 2015
279*2015
історичний вимір трансформації державної соціальної політики (колективна монографія)/за ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 67, 2014
472014
національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця та ін
І Україна
К.: НАН України, 2015
312015
Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.)/за ред
Л розвиток в Україні
ЕМ Лібанової, 2016
262016
оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 р.)/ЕМ Лібанова
В Донбасу
Вісник Національної академії наук України, 13-25, 2015
182015
ради України: Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році
ЩППУ до Верховної
К.: НіСД.—2013.—38 с, 2013
182013
Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан та реалізація їх прав в Україні
ІА Войналович, МО Кримова, ЛВ Щетініна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
162014
Lyuds’ kyy rozvytok v Ukrayini: istorychnyy vymir transformazii derzhavnoi sozial’noi polityky [Human development in Ukraine: the historical dimension of the transformation of …
EM Libanova
K.: In-t demohrafiyi ta sotsial’nykh doslidzhen’im. MV Ptukhy NAN Ukrayiny …, 2014
152014
Оцінка конкурентоспроможності молодих фахівців з економічною освітою на ринку праці України
МО Кримова
Демографія та соціальна економіка, 53-64, 2015
132015
Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України: монографія
ОФ Новікова
моногр./ОФ Новікова, ОІ Амоша, ЛВ Шаульська та ін, 2010
122010
Життєвий цикл розвитку конкурентоспроможності фахівця, чинники та складові його формування
МО Кримова
Економіка промисловості, 2011
82011
Lyuds’ kyy rozvytok v Ukrayini: istorychnyy vymir transformatsiyi derzhavnoyi sotsial’noyi polityky [Human development in Ukraine: the historical dimension of transformation of …
EМ Libanova
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2014
52014
Human development in Ukraine: the historical dimension of transformation of social policies, Institute of Demography and Social Studies
E Libanova
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2014
42014
Безперервна професійна освіта як фактор підвищення якості людського капіталу
МО Кримова
Вісник Донецького університету: Серія В: Економіка і право.–Донецьк: ДонНУ 1 …, 2010
32010
Компетентністна основа освітньої системи України та її роль в формуванні конкурентоспроможності фахівця
МО Кримова
Серія В. Економіка і право №, 165, 2011
22011
Освіта в системі показників людського розвитку
ЛВ Шаульська, МО Кримова
Вісник Прикарпатськ. ун-ту: Економіка.–2009.–Вип 7, 97-106, 0
2
Освіта в системі показників людського розвитку [Електронний ресурс]
ЛВ Шаульська
ЛВ Шаульська, МО Кримова.− Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum …, 0
2
Напрями стимулювання роботодавців до підготовки конкурентоспроможних робочих кадрів
МО Кримова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
12010
Методичні основи оцінки стану та умов розвитку трудового потенціалу
ЛВ Шаульська, ЯЛ Полянська, МА Кримова
Соціоекономіка, 2009
12009
Інтеграція мігрантів як інструмент функціонування ринку міграційних послуг країн ЄС
МО Кримова
Економіка і організація управління, 56-64, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20