Кримова Марія
Кримова Марія
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
2020: національна доповідь/за заг. ред
І Україна
ВМ Гейця та ін, 2015
1992015
історичний вимір трансформації державної соціальної політики (колективна монографія)/за ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 67, 2014
422014
2020: національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця та ін
І Україна
К.: НАН України, 2015
322015
Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.)/за ред
Л розвиток в Україні
ЕМ Лібанової, 2016
182016
оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 р.)/ЕМ Лібанова
В Донбасу
Вісник Національної академії наук України, 13-25, 2015
152015
ради України: Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році
ЩППУ до Верховної
К.: НіСД.—2013.—38 с, 2013
152013
Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан та реалізація їх прав в Україні
ІА Войналович, МО Кримова, ЛВ Щетініна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
142014
Lyuds’ kyy rozvytok v Ukrayini: istorychnyy vymir transformazii derzhavnoi sozial’noi polityky [Human development in Ukraine: the historical dimension of the transformation of …
EM Libanova
K.: In-t demohrafiyi ta sotsial’nykh doslidzhen’im. MV Ptukhy NAN Ukrayiny …, 2014
132014
Оцінка конкурентоспроможності молодих фахівців з економічною освітою на ринку праці України
МО Кримова
Демографія та соціальна економіка, 53-64, 2015
82015
Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України: монографія
ОФ Новікова
моногр./ОФ Новікова, ОІ Амоша, ЛВ Шаульська та ін, 2010
82010
Життєвий цикл розвитку конкурентоспроможності фахівця, чинники та складові його формування
МО Кримова
Економіка промисловості, 2011
72011
Lyuds’ kyy rozvytok v Ukrayini: istorychnyy vymir transformatsiyi derzhavnoyi sotsial’noyi polityky [Human development in Ukraine: the historical dimension of transformation of …
EМ Libanova
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 2014
52014
Human development in Ukraine: the historical dimension of transformation of social policies, Institute of Demography and Social Studies
E Libanova
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2014
42014
Безперервна професійна освіта як фактор підвищення якості людського капіталу
МО Кримова
Вісник Донецького університету: Серія В: Економіка і право.–Донецьк: ДонНУ 1 …, 2010
32010
Компетентністна основа освітньої системи України та її роль в формуванні конкурентоспроможності фахівця
МО Кримова
Серія В. Економіка і право №, 165, 2011
22011
Освіта в системі показників людського розвитку
ЛВ Шаульська, МО Кримова
Вісник Прикарпатськ. ун-ту: Економіка.–2009.–Вип 7, 97-106, 0
2
Освіта в системі показників людського розвитку [Електронний ресурс]
ЛВ Шаульська
ЛВ Шаульська, МО Кримова.− Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum …, 0
2
Методичні основи оцінки стану та умов розвитку трудового потенціалу
ЛВ Шаульська, ЯЛ Полянська, МА Кримова
Соціоекономіка, 2009
12009
СТАН РИНКУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ РЕГІОНУ
ЛВ Шаульська, МО Кримова
Новікова ОФ, д. е. н., проф., Інститут економіки промисловості НАН України …, 2018
2018
Галузеві кваліфікаційні ради: сутність, особливості, функції та перспективи впровадження в Україні
М Кримова
ТНЕУ, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20