Підписатись
Галина Петришин
Галина Петришин
доцент, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційний тероризм: джерела формування та активізації в Україні
ГР Петришин
Гельветика, 2021
52021
Російська пропаганда напередодні і під час широкомасштабної війни росії проти України
ГР Петришин
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022
12022
Історичне становлення форм взаємодії розселення і природної основи у західноукраїнському регіоні
Г Петришин
Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1994
11994
Динаміка ціннісних орієнтацій українців у широкомасштабній війні росії проти України
ГР Петришин, В Сокульський
ФОП Осадца ЮВ, 2023
2023
Віртуальні цінності як фактор формування політичної свідомості
НВ Лютко, СМ Козаченко, ГР Петришин, МВ Опольська, ...
2023
Тоталітарна держава і особистість
ГР Петришин
Вектор; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Соціальна імітація на сучасному етапі розвитку українського суспільства
ГР Петришин
Вектор, 2021
2021
Проблема низького рівня мотивації студента до навчання в сучасній вищій освіті
ГР Петришин
Посвіт, 2021
2021
Ціннісні основи соціальних міфів в українському суспільстві
ГР Петришин
Вектор, 2020
2020
Українська філософсько-правова думка ХVІ–ХVІІІ ст. про ціннісний вимір права
ГР Петришин
2020
Об'єктивні умови та суб'єктивні фактори віртуалізації свідомості
ГР Петришин
Посвіт, 2019
2019
ІМІТАЦІЙНІ ПРАКТИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
Г ПЕТРИШИН
ББК 74.04 я43 Р 64, 231, 2019
2019
МІРКУВАННЯ НА ПРЕДМЕТ МЕРЕЖЕВОЇ ОСВІТИ
Г ПЕТРИШИН
Kolegium redakcyjne, 347, 2018
2018
Типи соціокультурного макросередовища в Україні та їх вплив на формування ціннісних орієнтацій особистості
ГР Петришин
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Феномен соціальної реальності у контексті нових форм соціальної комунікації
ГР Петришин
Чернівецький нац. ун-т,, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ СМИСЛІВ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В СИСТЕМІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ
ГР Петришин
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Донецького національного …, 2017
2017
ОСВІТА ЯК МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ
ГР Петришин
Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та профе, 134, 2016
2016
Основні засоби конструювання реальності повсякдення в умовах динаміки перетворень українського суспільства
Г Петришин
Релігія та соціум, 123-131, 2016
2016
Розглянуто питання зв’язку між соціальною реальністю життя окремого індивіда і повсякденною реальністю соціуму. Показано, що суперечності і протиріччя ціннісно-нормативної …
Г Петришин
Релігія та Соціум. Міжнародний часопис.–Чернівці: Чернівецький нац. ун-т …, 2016
2016
Міркування щодо ролі сучасної освіти у формуванні знань
Г Петришин
Релігія та соціум, 195-201, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20